Z á p i s   č. 8  /  2 0 1 5– 2 0 16

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  27. 11. 2015

 

Rozhodnutie : 8 – 1/15-16

a) DK SsZĽH na základe splnenia podmienok stanovených DP SZĽH, čl. 34 vyhovela žiadosti hráča MsHKM Žilina Ivana Hryzáka č. RP 23722 formou „per rollam“ dňa 27.11.2015  o  zmenu  zvyšku nepodmienečného trestu uloženého  DK SsZĽH, pod č. Rozhodnutia : č. 7 – 2/15-16 zo dňa 26.11.2015 a zmenila ho na   podmienečný trest na 2 / dva / majstrovské zápasy na skúšobnú dobu 3 mesiace od 27.11.2015 do 27.02.2016.

 

b) Ukladá MsHKM Žilina uhradiť na SsZĽH do 14.12.2015 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2015 / 2016, II. Ustanovenia, bod č. 3.

 

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od   doručenia rozhodnutia.

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa  do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle  DP  SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a,  v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                 sekretár  SsZĽH