Z á p i s   č. 7  /  2 0 1 5– 2 0 16

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 26. 11. 2015

 

Rozhodnutie : 7 – 1/15-16

a) DK SsZĽH na základe splnenia podmienok stanovených DP SZĽH, čl. 34 vyhovela žiadosti hráča MHA Martina Matúša Lukáša č. RP 24477 formou „per rollam“ dňa 20.11.2015  o  zmenu  zvyšku nepodmienečného trestu uloženého  DK SsZĽH, pod č. Rozhodnutia : č. 6 – 1/15-16 zo dňa 20.11.2015 a zmenila ho na   podmienečný trest na 1 / jeden / majstrovský zápas na skúšobnú dobu 3 mesiace od  20.11.2015 do 20.02.2016.

 

b) Ukladá MHA Martina uhradiť na SsZĽH do 11.12.2015 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu zmeny disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa  Rozpisu  súťaží SsZĽH 2015 / 2016, II. Ustanovenie, bod 3.

 

Rozhodnutie : 7 – 2/15-16

a) Trestá hráča družstva MsHKM Žilina Ivana Hryzáka č. reg. preukazu 23722 zastavením činnosti nepodmienečne na 4 / štyri / majstrovské stretnutia podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods. 10, písm. a) za hrubé správanie sa po ukončení   majstrovského stretnutia  I. ligy starších žiakov č. 9221 dňa 14.11.2015 družstiev MHA Martin – MsHKM  Žilina.

 

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá MsHKM Žilina.

c) Ukladá MsHKM Žilina uhradiť na SsZĽH do 11.12.2015 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2015 / 2016, II. Ustanovenia, bod č. 3.

Rozhodnutie : 7 – 3/15-16

DK SsZĽH ukladá  HKM Rimavská Sobota uhradiť do 11.12.2015 na SsZĽH    pokutu 170,00 € podľa  Rozpisu  súťaží  SsZĽH  2015 – 2016,  II. Ustanovenia, bod č. 4 z dôvodu zavineného nedostavenie sa družstva starších žiakov HKM Rimavská Sobota  na majstrovské stretnutie II. ligy č. 11042 družstiev HK 95 Považská  Bystrica  –  HKM Rimavská Sobota  dňa  21.11.2015.

 

Rozhodnutie : 7 – 4/15-16

DK SsZĽH ukladá  HKM Rimavská Sobota uhradiť do 11.12.2015 na SsZĽH pokutu 170,00 € podľa  Rozpisu  súťaží  SsZĽH  2015 – 2016, II. Ustanovenia, bod č. 4 z  dôvodu zavineného nedostavenie sa družstva mladších žiakov HKM Rimavská Sobota  na majstrovské stretnutie II. ligy č. 12042 družstiev HK 95 Považská  Bystrica  –  HKM Rimavská Sobota  dňa  21.11.2015.

 

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je najneskoršie do 15 dní  od doručenia rozhodnutia.

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je  možné  odvolať  sa do 15  dní  odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle  DP  SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a,  v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                 sekretár  SsZĽH