Zápisnica  č. 2

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa  26.11.2015.

Súťažná komisia SsZĽH :

1.a) Za porušenie ustanovení čl. 30, písm. a) SP SZĽH trestá družstvo starších žiakov / 9+8. HT / HKM Rimavská Sobota hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), čl. 53, písm. b) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia II. ligy starších žiakov č. 11042 zo dňa 21.11.2015 družstiev  HK 95 Považská Bystrica - HKM Rimavská Sobota výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK 95 Považská Bystrica z dôvodu zavineného nedostavenie sa a nenastúpenia družstva HKM Rimavská Sobota na stretnutie.

 

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

2. Ukladá HKM Rimavská Sobota uhradiť do 11.12.2015 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2015 – 2016, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu zavineného nedostavenie sa a nenastúpenia družstva HKM Rimavská Sobota  na majstrovské stretnutie č. 11042 dňa 21.11.2015.

 

3.a) Za porušenie ustanovení čl. 30, písm. a) SP SZĽH trestá družstvo mladších žiakov / 7+6. HT / HKM Rimavská Sobota hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), čl. 53, písm. b) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia II. ligy mladších žiakov č. 12042 zo dňa 21.11.2015 družstiev  HK 95 Považská Bystrica - HKM Rimavská Sobota výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK 95 Považská Bystrica z dôvodu zavineného nedostavenie sa a nenastúpenia družstva HKM Rimavská Sobota na stretnutie.

 

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

4. Ukladá HKM Rimavská Sobota uhradiť do 11.12.2015 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2015 – 2016, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu zavineného nedostavenie sa a nenastúpenia družstva HKM Rimavská Sobota  na majstrovské stretnutie č. 12042 dňa 21.11.2015.

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet SsZĽH  : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je  najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.

 

Baltazár  L a c a,   v. r.                                                              Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                  sekretár SsZĽH

Aktualizované ( Piatok, 04 December 2015 11:43)