Z á p i s   č. 6  /  2 0 1 5– 2 0 16

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 20. 11. 2015

 

Rozhodnutie : 6 – 1/15-16

a) DK SsZĽH trestá hráča družstva MHA Martin Matúša Lukáša Lavičku č. reg. preukazu 24477 zastavením činnosti nepodmienečne na 2 / dva / majstrovské stretnutia podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods. 10, písm. a) za vzájomnú bitku po ukončení majstrovského stretnutia  I. ligy starších žiakov č. 9221 dňa 14.11.2015 družstiev MHA Martin – MsHKM Žilina.

 

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá MHA Martin.

c) Ukladá MHA Martin uhradiť na SsZĽH do 07.12.2015 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2015/2016, II. Ustanovenia, bod č. 3.

Rozhodnutie : 6 – 2/15-16

a) Trestá hráča družstva MsHKM Žilina Martina Dlugoša č. reg. preukazu 23765 zastavením činnosti nepodmienečne na 2 / dva / majstrovské stretnutia podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods. 10,   písm. a) za vzájomnú bitku po ukončení majstrovského stretnutia  I. ligy starších žiakov č. 9221 dňa 14.11.2015 družstiev MHA Martin –  MsHKM  Žilina.

 

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá MsHKM Žilina.

c) Ukladá MsHKM Žilina uhradiť na SsZĽH do 07.12.2015 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2015/2016, II. Ustanovenia, bod č. 3.

 

Rozhodnutie : 6 – 3/15-16

 

DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Mgr. Martinovi Červeňovi uhradiť na SsZĽH do 07.12.2015 pokutu vo výške paušálu t.j. 18,00 € podľa DP SZĽH, Príloha 1 A, ods. 18, písm. a) z dôvodu  oneskoreného odoslania zápisu zo stretnutia SDP 5. ročník  č.  5058 družstiev MHA Martin –MŠK Púchov zo dňa 08.11.2015, zápisy odoslané dňa 13.11.2015.

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet SsZĽH :  SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je  najneskoršie do 15 dní  od doručenia rozhodnutia.

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa do 15  dní odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH  v zmysle DP  SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a,  v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                 sekretár  SsZĽH