Z á p i s   č. 5  /  2 0 1 5– 2 0 16

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 05. 11. 2015

 

Rozhodnutie : 5 – 1/15-16

  1. a) Trestá HC Lučenec  finančnou pokutou 30 € v zmysle DP SZĽH , Príloha 2 B, čl. 12, z dôvodu porušenia ustanovenia SP SZĽH, čl. 21, písm. c) – nepredloženie do dvoch pracovných dní  riadiacemu orgánu súťaže registračné preukazy ku kontrole z dôvodu, že  družstvo starších žiakov 9. HT odohralo majstrovské stretnutie č. 9195 družstiev MŠK Púchov – HC Lučenec  dňa 29.10.2015 na preukazy poistenca. HC Lučenec zaslal zoskenované registračné preukazy.

Splatnosť pokuty je do 15.11.2015.

 

Rozhodnutie : 5– 2/15-16

Ukladá  HC Lučenec uhradiť do 15. 11. 2015 na SsZĽH poplatok 8,30 € podľa Rozpisu  súťaží  SsZĽH 2015 – 2016, II. Ustanovenia, bod č. 3 za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu HC Lučenec .

 

Rozhodnutie : 5– 3/15-16

DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Matejovi Martínekovi uhradiť na SsZĽH do 15.11.2015 pokutu vo výške paušálu t.j. 18,00 € podľa DP SZĽH, Príloha 1 A, ods. 18, písm. a) z dôvodu  oneskoreného odoslania zápisov z majstrovských stretnutí I. ligy  mladších žiakov č.  7211 / 6211 družstiev HT MHk 32 Liptovský Mikuláš – MHA Martin zo dňa 24.10.2015, zápisy odoslané dňa 03.11.2015.

 

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet    SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je  najneskoršie do 15 dní  od doručenia rozhodnutia.

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je  možné  odvolať  sa do 15  dní odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH  v zmysle DP  SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a,  v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                 sekretár  SsZĽH