Z á p i s   č. 4  /  2 0 1 5 – 2 0 16

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 30. 10. 2015

 

Rozhodnutie : 4 – 1/15-16

  1. a) Trestá HT MHK 32 Liptovský Mikuláš finančnou pokutou 10 € v zmysle DP SZĽH , čl. 9,   písm. a ) z dôvodu odmietnutia podpísať zápis o stretnutí zástupcom družstva  / Tibor Chrapčiak / – nedodržanie SP SZĽH, Príloha č. 3 Doplnky pokynov na   správne vypisovanie Zápisov, po ukončení majstrovského stretnutia I. ligy starších žiakov č. 9211 zo dňa 24.10.2015 družstiev MHA   Martin - HT MHK 32 Liptovský Mikuláš . Splatnosť pokuty je do 15.11.2015.

 

Rozhodnutie : 4 – 2/15-16

Ukladá  HT MHK 32 Liptovský Mikuláš uhradiť do 15.11.2015 na SsZĽH poplatok 8,30 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2015 – 2016, II. Ustanovenia, bod č. 3 za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu HT MHK 32 Liptovský   Mikuláš.

 

 

Poučenie :

Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je  najneskoršie do 15 dní  od  doručenia  rozhodnutia.

 

 

Proti   rozhodnutiu   Disciplinárnej   komisie   SsZĽH   je  možné  odvolať  sa  do15  dní odo dňa doručenia  rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH  v zmysle  DP  SZĽH, čl. 31.

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a,  v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                  sekretár  SsZĽH