Z á p i s   č. 16 / 2 0 1 4– 2 0 1 5

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  23. 3. 2015.

Rozhodnutie : 16 – 1/14-15:

a) DK SsZĽH trestá trénera družstva MHK Blesky Detva Tomáša Čajkovského finančnou pokutou 10,00 € v  zmysle DP SZĽH, čl. 9, písm. a) z dôvodu porušenia Všeobecných ustanovení platných pre všetky súťaže riadené SZĽH uvedené v Rozpise súťaží riadených SZĽH 2014-2015 strana 25, čl. 23 - neodovzdanie štatistického záznamu o stretnutí / bobkového listu / po ukončení majstrovského stretnutia Orange II. ligy starších žiakov č. 11126 zo dňa 06.3.2015 družstiev MHK Blesky Detva - HK 95 Považská Bystrica.

b) DK SsZĽH ukladá MHK Blesky Detva uhradiť na SsZĽH do 10.4.2015 poplatok disciplinárnej komisie 8,30 € za prerokovanie udelenia disciplinárneho trestu trénerovi družstva Tomášovi Čajkpovskému podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014 - 2015, II. Ustanovenia Ustanovenia, bod č. 3.

c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá MHK Blesky Detva.

Rozhodnutie : 16 – 2/14-15:

a) DK SsZĽH trestá hráča HC Petržalka 2010 Martina Bachleta č. RP 28945 zastavením činnosti nepodmienečne na 1 majstrovské stretnutie z dôvodu obdržania 5 VT v majstrovskom stretnutí Orange II. lige starších žiakov č. 11115 družstiev HC Petržalka 2010 – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 01.3.2015, podľa čl. 36  DP SZĽH.

Menovaný hráč nenastúpil na majstrovské stretnutie č. 11121 družstiev HKM Rimavská Sobota - HC Petržalka 2010 dňa 08.3.2015.

b) DK SsZĽH ukladá  HC Petržalka 2010 uhradiť na SsZĽH do 10.4.2015 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi  podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014 / 2015, II. Ustanovenie, bod 3.

Rozhodnutie : 16 – 3/14-15:

a) DK SsZĽH trestá hráča HK Lokomotíva Nové Zámky Markusa Bórika č. RP 23851   zastavením činnosti nepodmienečne na 1 majstrovské stretnutie z dôvodu obdržania 5 VT v majstrovskom stretnutí Orange II. lige starších žiakov č. 11130 družstiev MŠHK – mládež Prievidza - HC Petržalka 2010  dňa 14.3.2015, podľa čl. 36,   DP SZĽH.

Menovaný hráč obdržal 5 VT v poslednom majstrovskom stretnutí, DK SsZĽH v zmysle čl. 36, písm. h ) rozhodla, že zastavenie činnosti nepodmienečne na 1 majstrovské stretnutie sa neprenáša do sezóny 2015/2016.

b) DK SsZĽH ukladá HK Lokomotíva Nové Zámky uhradiť na SsZĽH do 10.4.2015 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014 / 2015, II. Ustanovenie, bod 3.

Rozhodnutie : 16 – 4/14-15:

a) DK SsZĽH trestá hráča HK 91 Senica Adama Drinku č. RP 22693 zastavením činnosti nepodmienečne na 1 majstrovské stretnutie z dôvodu obdržania 5 VT v majstrovskom stretnutí Orange II. lige starších žiakov č. 11128 družstiev HK 95 Považská Bystrica –  HK 91 Senica  zo dňa 14.3.2015, podľa DP SZĽH, čl. 36.

Menovaný hráč obdržal 5 VT v poslednom majstrovskom stretnutí, DK SsZĽH v zmysle čl. 36, písm. h ) rozhodla, že zastavenie činnosti nepodmienečne na 1 majstrovské stretnutie sa neprenáša do sezóny 2015/2016.

b) DK SsZĽH ukladá HK 91 Senica uhradiť na SsZĽH do 10.4.2015 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014 / 2015, II. Ustanovenie, bod 3.

Rozhodnutie : 16 – 5/14-15

a) DK SsZĽH trestá hráča družstva HK Levice Erika Nochtu č. RP 28084 zastavením   činnosti nepodmienečne na 1 /jeden/ mesiac podľa DP SZĽH, Príloha 1A, bod 7, písm. b) za opľutie protihráča / TH /,  pri podávaní rúk po ukončení majstrovského stretnutia II. ligy  mladších žiakov  č. 12131  MHK Dolný Kubín – HK Levice zo dňa 14. 3. 2015.

Nakoľko hráč obdržal / TH / v poslednom majstrovskom stretnutí, vymeraný trest sa menovanému hráčovi v zmysle čl. 16 DP SZĽH prenáša do sezóny 2015/2016, začína dňom prvého súťažného stretnutia v sezóne 2015/2016.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá  HK Levice.

b) DK SsZĽH ukladá HK Levice uhradiť  na SsZĽH do 10.4.2015 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014 / 2015, II. Ustanovenie, bod 3.

c) Na  vedomie  ZsZĽH – Ing. Milan Novák.

Rozhodnutie : 16 – 6/14-15

a) DK SsZĽH  za  porušenie ustanovenia  čl. 29, písm. c), SP  SZĽH trestá HC Lučenec    podľa DP SZĽH, Príloha 2B, ods. 12  pokutou 20 € z  dôvodu neprítomnosti zdravotníckeho pracovníka do doby úradne stanoveného začiatku stretnutia Orange I. ligy  starších  žiakov č. 9278 zo dňa 21.02.2015 družstiev HC Lučenec – HK Púchov.

b) Splatnosť pokuty je do 10.4.2015.

 

Poučenie :

Zaplatenie pokút a správnych poplatkov je najneskoršie do 15 dní od doručenia   rozhodnutia na účet SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo  dňa  doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

 

Ján  Ď u r a n a,   v. r.                                                                 Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                      sekretár  SsZĽH