Zápisnica  č. 11

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa  23.3.2015.

Súťažná komisia SsZĽH :

1. a) Za porušenie ustanovenia čl. 28 a čl. 29, SP SZĽH trestá družstvo starších žiakov HC  Lučenec  hracími  dôsledkami  v  zmysle  čl. 52, písm. a)  a  čl. 56 SP SZLH vyhlásením kontumačného  výsledku  stretnutia  Orange  I.  ligy starších žiakov č. 9278  dňa 21.02.2015 družstiev HC Lučenec  –  MŠK Púchov výsledkom 0 : 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠK Púchov , z dôvodu neprítomnosti zdravotníckeho  pracovníka  do  doby  úradne  stanoveného  začiatku  uvedeného stretnutia .

 

b) Zároveň SK SsZĽH odstupuje tento prípad na doriešenie DK SsZĽH.

 

2. ) Ukladá  HC  Lučenec  uhradiť  do  10.4.2015 na  SsZĽH  poplatok 6,70 € podľa Rozpisu  súťaží   SsZĽH  2014  –  2015,  II.  Ustanovenia,  bod  č.  2.   z   dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Orange II. ligy starších žiakov č. 9278 družstiev HC Lučenec – MŠK Púchov.

 

Poučenie :

Zaplatenie  pokút a správnych  poplatkov  je  najneskoršie  do 15 dní  od  doručenia rozhodnutia na účet SsZĽH :  číslo účtu : SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní  odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle SP SZĽH, čl. 66.

Baltazár   L a c a,   v. r.                                                         Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                sekretár SsZĽH