Z á p i s n i c a   č. 15  /  2 0 1 4– 2 0 1 5

zo  zasadnutia  Disciplinárnej  komisie  SsZĽH  v  Banskej  Bystrici  dňa  02. 3. 2015

 

Rozhodnutie č. 15 – 1/14-15 :

DK SsZĽH ukladá  HC Lučenec uhradiť do 17.3.2015 na SsZĽH pokutu 83,00 € podľa Rozpisu  súťaží  SsZĽH  2014 – 2015, II. Ustanovenia, bod č. 4 z dôvodu zavineného nedostavenie sa družstva mladších žiakov  HC Lučenec na majstrovské stretnutie  I.  ligy  č. 7278  družstiev  MŠK   Púchov – HC  Lučenec  dňa  21.01.2015.

Rozhodnutie č. 15 – 2/14-15 :

DK SsZĽH ukladá HC Lučenec uhradiť do 17.3.2015 na SsZĽH pokutu 83,00 € podľa Rozpisu  súťaží  SsZĽH 2014 – 2015, II. Ustanovenia, bod č. 4, z dôvodu zavineného nedostavenie sa družstva mladších žiakov HC Lučenec na majstrovské stretnutie I. ligy č. 6278 družstiev MŠK Púchov – dňa  32.01.2015.

Rozhodnutie č. 15 – 3/14-15 :

DK  SsZĽH ukladá HC Lučenec uhradiť do 17.3.2015 na SsZĽH pokutu 10,00 € podľa DP SZĽH, Príloha  2B, čl. 13 za nerešpektovanie čl. 26 DP SZĽH, nezáujem klubu o  prerokovanie disciplinárneho priestupku – nenastúpenie družstiev  mladších  žiakov  na  majstrovské  stretnutia  č. 7278/6278  dňa 21.02.2015  v  Púchove.

 

Poučenie :

Zaplatenie pokút a správnych poplatkov je najneskoršie do 15 dní od doručenia  rozhodnutia na účet SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

 

 

Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej  komisie  SsZĽH  je  možné  odvolať sa  do 15  dní  odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle čl. 31, DP SZĽH .

 

 

Ján  Ď u r a n a,    v. r.                                                           Drahomír  M y d l o

predseda  DK  SsZĽH                                                               sekretár SsZĽH