Zápisnica  č. 10

zo zasadnutia Súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 02.3.2015.

Súťažná komisia SsZĽH :

1.a) Za porušenie ustanovení čl. 30, písm. a) SP SZĽH trestá družstvo mladších žiakov HC Lučenec hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), čl. 53, písm. b) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7278 zo dňa 21.02.2015 družstiev MŠK  Púchov – HC  Lučenec výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠK Púchov z dôvodu zavineného nedostavenie sa družstva HC Lučenec na stretnutie.

 

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

2. Ukladá HC Lučenec  hradiť do 17.3.2015 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží  SsZĽH 2014 – 2015, II. Ustanovenia, bod  č. 2. z dôvodu prerokovania  prípadu zavineného nedostavenie sa družstva HC  Lučenec na majstrovské stretnutie  č. 7278 zo dňa 21.02.2015.

3.a) Za porušenie ustanovení čl. 30, písm. a) SP SZĽH trestá družstvo mladších žiakov HC Lučenec hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), čl. 53, písm. b) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6278 zo dňa 21.02.2015 družstiev MŠK  Púchov – HC  Lučenec výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠK Púchov z dôvodu zavineného nedostavenie sa družstva HC Lučenec na stretnutie.

 

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

4. Ukladá HC Lučenec  hradiť do 17.3.2015 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží  SsZĽH 2014 – 2015, II. Ustanovenia, bod  č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu zavineného nedostavenie sa družstva HC  Lučenec na majstrovské stretnutie  č. 6278 zo dňa 21.02.2015.

 

Poučenie :

Zaplatenie pokút a správnych poplatkov je najneskoršie do 15 dní od doručenia   rozhodnutia na účet SsZĽH : číslo účtu : SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní  odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v  zmysle  čl. 66  SP SZĽH.


Baltazár   L a c a,   v. r.                                                         Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                               sekretár SsZĽH