Z á p i s   č. 14  /  2 0 1 4 – 2 0 1 5

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  23. 02. 2015.

Rozhodnutie : 14- – 1/14-15 :

a) DK SsZĽH  za  porušenie ustanovenia  čl. 29, písm. c), SP  SZĽH trestá  HKM Rimavská Sobota podľa DP SZĽH, Príloha 2B, ods. 12  pokutou 20 € z dôvodu neprítomnosti zdravotníckeho pracovníka do doby úradne stanoveného začiatku stretnutia Orange II. ligy starších žiakov č. 11107 zo dňa 15.02.2015 družstiev HKM Rimavská Sobota – HK ALTIS Námestovo, /lekár prišiel 10 minút po úradnom začiatku stretnutia/.

b) Splatnosť pokuty je do 15.3.2015.

 

Rozhodnutie : 14- – 2/14-15 :

a) Trestá brankára HK Brezno Tomáša Zemančíka č. RP 24045 zastavením činnosti nepodmienečne na 4 majstrovské stretnutia od 15.02.2015 za udretie protihráča bez zranenia / TH / v majstrovskom stretnutí Orange I. ligy starších žiakov č.9276 družstiev MŠK Púchov – HK Brezno  dňa 14.02.2015 podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods. 9, písm. a).

b) Ukladá HK Brezno uhradiť na SsZĽH do 15.3.2015 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014 / 2015, II. Ustanovenie, bod 3.

c) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK Brezno.

 

Rozhodnutie : 14- – 3/14-15 :

 

a) DK SsZĽH trestá hráča MŠK Púchov Radovana  Rusnáka, č. 24718 zastavením   činnosti nepodmienečne na 1 / jeden / mesiac  od 15.02.2015 za vulgárne urážky na adresu protihráča / TH / v majstrovskom stretnutí Orange I. ligy starších žiakov č.  8276  družstiev  MŠK Púchov – HK Brezno  zo dňa 14.02.2015 podľa DP SZĽH Príloha 1A, ods. 7, písm. b).

Za výkon rozhodnutia zodpovedá MŠK  Púchov.

b) DK SsZĽH ukladá MŠK Púchov uhradiť na SsZĽH do 15.3.2015 poplatok  6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014 / 2015, II. Ustanovenie, bod 3.

 

Rozhodnutie : 14- – 4/14-15 :

 

DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Mgr. Mariánovi Znakovi uhradiť do 15.3.2015 na SsZĽH pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a ) z dôvodu oneskoreného odoslania zápisov z majstrovských stretnutí Orange II. ligy starších žiakov a II. ligy mladších žiakov  č. 11034 / 12034 družstiev MHK Ružomberok – MHK Blesky Detva  zo dňa 08.02.2015, zápisy odoslané 16.02.2015.

 

 

Poučenie :

Zaplatenie pokút a správnych poplatkov je najneskoršie do 15 dní od doručenia   rozhodnutia na účet SsZĽH : SK 20 0200 0000 0016 9767 5351.

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15  dní  odo  dňa  doručenia  rozhodnutia  na  Výkonný  výbor  SsZĽH  v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

 

Ján  Ď u r a n a,   v. r.                                                            Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                              sekretár  SsZĽH

Aktualizované ( Streda, 25 Február 2015 09:32)