Zápisnica  č. 9

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 23.02.2015.

Súťažná komisia SsZĽH :

1.   a) Za porušenie ustanovenia čl. 28 a čl. 29, SP SZĽH trestá družstvo starších žiakov  HKM  Rimavská Sobota hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl.56 SP SZLH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Orange II. ligy starších žiakov č. 11107 zo dňa 15.02.2015 družstiev HKM Rimavská Sobota – HK ALTIS Námestovo výsledkom 0 : 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK ALTIS Námestovo , z dôvodu neprítomnosti zdravotníckeho pracovníka do doby úradne stanoveného začiatku uvedeného stretnutia / lekár prišiel 10 minút  po úradnom začiatku stretnutia /.

 

b) Zároveň SK SsZĽH odstupuje tento prípad na doriešenie DK SsZĽH.

 

2. Ukladá HKM  Rimavská Sobota  uhradiť do 15.3.2015 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014 – 2015, II. Ustanovenia, bod č. 2. z  dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Orange II. ligy starších žiakov č. 11107 družstiev HKM Rimavská Sobota - HK ALTIS Námestovo.

 

 

Poučenie :

Zaplatenie pokút a správnych poplatkov je najneskoršie do 15 dní od doručenia   rozhodnutia na účet SsZĽH :  číslo účtu : SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní  odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.


Baltazár   L a c a,   v. r.                                                         Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                               sekretár SsZĽH