Z á p i s   č. 11  /  2 0 1 4 – 2 0 1 5

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  16. 02. 2015.

Rozhodnutie č. 11 – 1/14-15 :

 

a) Trestá hráča HK Lokomotíva Nové Zámky Filipa Gubó č. RP 23704 zastavením činnosti nepodmienečne podľa čl. 36, DP SZĽH  na 1 majstrovské  stretnutie z  dôvodu obdržania 5 VT v majstrovskom stretnutí Orange II. lige starších žiakov č. 11042 družstiev HK Lokomotíva Nové Zámky – HK Levice dňa 14.02.2015.

Menovaný hráč nenastúpi na majstrovské stretnutie č. 11110 HK Lokomotíva Nové  – HKM  Rimavská Sobota dňa 21.02.2015.

 

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK  Lokomotíva Nové  Zámky.

 

c) Ukladá HK Lokomotíva Nové Zámky uhradiť na SsZĽH do 10.3.2015 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému  hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014 / 2015,    II. Ustanovenie, bod 3.

 

Poučenie :

Zaplatenie pokút a správnych poplatkov je najneskoršie do 15 dní od doručenia   rozhodnutia na účet SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

 

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15  dní  odo  dňa  doručenia  rozhodnutia  na  Výkonný  výbor  SsZĽH  v  zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a,   v. r.                                                           Drahomír  M y d l o

predseda  DK  SsZĽH                                                              sekretár  SsZĽH

Aktualizované ( Utorok, 14 Júl 2015 20:49)