Z á p i s n i c a   č. 12  /  2 0 1 4– 2 0 1 5

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 09. 02. 2015

 

Rozhodnutie č. 12 – 1/14-15 :

Ukladá MHk 32 Liptovský Mikuláš uhradiť do 27.02.2015 na SsZĽH pokutu 83,00 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014 – 2015, II. Ustanovenia, bod č. 4, z dôvodu zavineného nedostavenie sa družstva starších žiakov MHk 32 Liptovský Mikuláš na majstrovské  stretnutie I. liga č. 7270 družstiev MŠK Púchov – MHk 32 Liptovský   Mikuláš  dňa  31.01.2015.

 

Rozhodnutie č. 12 – 2/14-15 :

Ukladá MHk 32 Liptovský Mikuláš uhradiť do 27.02.2015 na SsZĽH pokutu 83,00 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014 – 2015, II. Ustanovenia, bod č. 4, z dôvodu  zavineného nedostavenie sa družstva starších žiakov MHk 32 Liptovský Mikuláš na majstrovské stretnutie I. liga č. 6270 družstiev MŠK Púchov – MHk 32 Liptovský   Mikuláš  dňa  31.01.2015.

 

 

Poučenie :

Zaplatenie pokút a správnych poplatkov je najneskoršie do 15 dní od doručenia  rozhodnutia na účet SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

 

 

Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej  komisie  SsZĽH  je  možné  odvolať sa  do 15 dní  odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle  DP SZĽH, čl. 31.

 

 

Ján  Ď u r a n a,    v. r.                                                           Drahomír  M y d l o

predseda  DK  SsZĽH                                                                 sekretár SsZĽH

Aktualizované ( Utorok, 14 Júl 2015 20:49)