Zápisnica  č. 8

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH  v  Banskej  Bystrici dňa 09.02.2015.

Súťažná komisia SsZĽH :

 

1.a) Za porušenie ustanovení čl. 30, písm. a) SP SZĽH trestá družstvo mladších žiakov  MHk 32 L. Mikuláš  hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), čl. 53, písm. b) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7270 zo dňa 31.01.2015 družstiev MŠK Púchov - MHk 32 Liptovský Mikuláš  výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠK Púchov z dôvodu zavineného nedostavenie sa družstva  MHk 32 L. Mikuláš na stretnutie.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

2. Ukladá MHk 32 L. Mikuláš hradiť do 27.02.2015 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014 – 2015, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu zavineného nedostavenie sa družstva  MHk 32 L. Mikuláš na majstrovské stretnutie č. 7270 dňa 31.01.2015.

3.a) Za porušenie ustanovení čl. 30, písm. a) SP SZĽH trestá družstvo mlaších žiakov  MHk 32 L. Mikuláš  hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), čl. 53, písm. b) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6270 zo dňa 31.01.2015 družstiev MŠK Púchov – MHk 32 Liptovský Mikuláš  výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠK Púchov z dôvodu zavineného nedostavenie sa družstva  MHk 32 L. Mikuláš na stretnutie.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

4. Ukladá MHk 32 L. Mikuláš hradiť do 27.02.2015 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014 – 2015, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu zavineného nedostavenie sa družstva  MHk 32 L. Mikuláš na majstrovské stretnutie č. 6270 dňa 31.01.2015.

Zaplatenie pokút a správnych poplatkov je najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia na účet SsZĽH : SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

 

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.


Baltazár   L a c a,   v. r.                                                                   Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                           sekretár SsZĽH