Zápisnica  č. 7

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 02.02.2015.

Súťažná komisia SsZĽH :

1.a) Za porušenie ustanovení čl. 30, písm. a) SP SZĽH trestá družstvo starších žiakov  HC Petržalka 2010  hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), čl. 53, písm. b) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Orange   II. ligy starších žiakov č. 11085 zo dňa 25.01.2015 družstiev HK ALTIS Námestovo – HC Petržalka 2010 výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK  ALTIS Námestovo z dôvodu zavineného nedostavenie sa družstva  HC Petržalka 2010 na stretnutie.

 

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

2. Ukladá HC Petržalka 2010 uhradiť do 18.02.2015 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014 – 2015, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu zavineného nedostavenie sa družstva HC Petržalka 2010 na majstrovské stretnutie č. 11085 dňa 25.01.2015.

 

3.a) Za porušenie ustanovení čl. 30, písm. a) SP SZĽH trestá družstvo mlaších žiakov  HC Petržalka 2010  hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), čl. 53, písm. b) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia II. ligy mladších žiakov č. 12085 zo dňa 25.01.2015 družstiev  HK  ALTIS Námestovo – HC Petržalka 2010 výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK ALTIS Námestovo z dôvodu zavineného nedostavenie sa družstva HC Petržalka 2010 na stretnutie.

 

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

4. Ukladá HC Petržalka 2010 uhradiť do 18.02.2015 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014 – 2015, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu zavineného nedostavenie sa družstva HC Petržalka 2010 na majstrovské stretnutie č. 12085 dňa 25.01.2015.

 

Poučenie :

Zaplatenie pokút a správnych poplatkov je najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia na účet SsZĽH :

číslo účtu : SK20 0200 0000 0016 9767 5351.


Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní  od  dňa  doručenia  rozhodnutia  na  Výkonný  výbor  SsZĽH, v zmysle čl. 66, SP SZĽH.


Baltazár   L a c a,   v. r.                                                          Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                 sekretár SsZĽH