Z á p i s   č. 11  /  2 0 1 4 – 2 0 1 5

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  02. 02. 2015.

Rozhodnutie č. 11 – 1/14-15 :

Ukladá HC Petržalka 2010 uhradiť do 18.02.2015 na SsZĽH pokutu 83,00 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014 – 2015, II. Ustanovenia, bod č. 4, z dôvodu zavineného  nedostavenie  sa  družstva  starších  žiakov HC  Petržalka 2010 na majstrovské stretnutie Orange II. liga č. 11085 družstiev HK ALTIS Námestovo –  HC Petržalka 2010  dňa  25.01.2015.

Rozhodnutie č. 11 – 2/14-15 :

Ukladá HC Petržalka 2010 uhradiť do 18.02.2015 na SsZĽH pokutu 83,00 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014 – 2015, II. Ustanovenia, bod č. 4, z dôvodu zavineného nedostavenie sa družstva mladších žiakov HC Petržalka 2010 na majstrovské stretnutie  II. liga č. 12085 družstiev HK ALTIS Námestovo – HC Petržalka 2010  dňa  25.01.2015.

 

 

Poučenie :

Zaplatenie pokút a správnych poplatkov je najneskoršie do 15 dní od doručenia  rozhodnutia na účet SsZĽH :

číslo účtu : SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15  dní  odo  dňa  doručenia  rozhodnutia  na  Výkonný  výbor  SsZĽH  v  zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a,    v. r.                                               Drahomír  M y d l o

predseda  DK  SsZĽH                                                   sekretár  SsZĽH

Aktualizované ( Utorok, 14 Júl 2015 20:49)