Z á p i s   č. 10  /  2 0 1 4 – 2 0 1 5

zo  zasadnutia  Disciplinárnej  komisie SsZĽH  v  Banskej Bystrici  dňa  23. 01. 2015.

 

Rozhodnutie: 10 – 1/14-15 :

a) Trestá zástupcu družstva MHA Martin Pavla Bártu zastavením činnosti výkonu zástupcu družstva na 1 / jeden / mesiac  podmienečne na skúšobnú dobu 3 /tri/ mesiace od 11.01.2015 do 11.4.2015 podľa DP SZĽH, Príloha 1A, čl. 8, písm. b) za vulgárne urážky na adresu hlavného rozhodcu v  priebehu majstrovského stretnutia a následné vykázanie z hráčskej lavičky Orange I. ligy starších žiakov č. 9259 dňa 10.01.2015 družstiev MHA Martin – HC ´05 Banská Bystrica.

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá MHA Martin.

c) Ukladá MHA Martin uhradiť na SsZĽH do 20.02.2015 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému zástupcovi družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014/2015.

 

Rozhodnutie: 10 – 2/14-15 :

 

a) Trestá hráča HC Lučenec Lukáša Györgyho č. RP 23390 zastavením činnosti nepodmienečne na 1 majstrovské stretnutie z dôvodu obdržania  5 VT v majstrovskom stretnutí Orange I. lige starších žiakov č. 9257 družstiev HC Lučenec –HK Brezno zo dňa 10.01.2015, podľa DP SZĽH, čl. 36.

Menovaný hráč nenastúpil na majstrovské stretnutie č. 9261 HC Lučenec –  MsHKM  Žilina dňa 17.01.2015.

b) Ukladá HC Lučenec uhradiť na SsZĽH do 20.02.2015 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014 / 2015, II. Ustanovenie, bod 3.

 

Rozhodnutie: 10 – 3/14-15 :

 

a) Trestá hráča HK Brezno Lukáša Piliara č. RP 2564 zastavením činnosti nepodmienečne na 1 majstrovské stretnutie z dôvodu obdržania 5 VT v majstrovskom stretnutí Orange I. lige starších žiakov č. 8264 družstiev HK B Brezno – MHk 32 L. Mikuláš zo dňa 17.01.2015, podľa DP SZĽH, čl. 36.

Menovaný hráč nenastúpi na majstrovské stretnutie č. 8267 HK Brezno – HC Lučenec   dňa 24.01.2015.

b) Ukladá HK Brezno uhradiť na SsZĽH do 20.02.2015 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014 / 2015, II. Ustanovenie, bod 3.

Poučenie :

Zaplatenie pokút a správnych poplatkov je najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia na účet SsZĽH :

číslo účtu : SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

Ján  Ď u r a n a,  v. r.                                                              Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                 sekretár  SsZĽH

Aktualizované ( Utorok, 14 Júl 2015 20:49)