Zápisnica  č. 6

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 16.01.2015.

Súťažná komisia SsZĽH :

 

1. a) Za porušenie ustanovenia čl. 40 SP SZĽH trestá družstvo mladších žiakov MsHKM  Žilina hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 I. ligy mladších žiakov č. 7254 zo dňa 07.01.2015 družstiev

MHA Martin  –  MsHKM Žilina, výsledkom 5:0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MHA Martin.

Odôvodnenie :

Rozhodcovia stretnutia Patrik Černák a Andrej Jakubec pri kontrole dokladov pred začiatkom uvedeného stretnutia zistili a oznámili zástupcovi družstva hostí, že  ich hráči  č. 13  Filip Mrázik  č. RP 30138, nar. 31.7.2001 a č. 17 Samuel Zicho č. RP 26176, nar. 04.8.2001 nemajú doklad  o návšteve školy / 7. triedy bez prepadnutia /, nakoľko podľa dátumu narodenia spadajú do vekovej kategórie starších žiakov – nemôžu nastúpiť na stretnutie. Vzhľadom k tomu, že družstvo MsHKM  Žilina pricestovalo na stretnutie s 11 hráčmi a s 1 brankárom, družstvo MsHKM Žilina nebolo schopné nastúpiť na stretnutie v minimálnom počte t.j. 10 hráčov a 1 brankár - nedodržanie ustanovenia čl. 40 SP SZĽH. Stretnutie sa odohralo ako priateľské.

 

b) Ukladá MsHKM  Žilina uhradiť do 30.01. 2015 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014 – 2015, II. Ustanovenia, bod č. 2 za prerokovanie prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7254 zo dňa 07.01.2015.

 

Poučenie :

Zaplatenie pokút a správnych poplatkov je najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia na účet SsZĽH :

 

číslo účtu : SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

 

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.

 

Baltazár   L a c a,  v. r.                                                          Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                 sekretár SsZĽH