Zápisnica  č. 5

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 09.01.2015.

Súťažná komisia SsZĽH :

 

1. a) Za porušenie ustanovenia čl. 40 SP SZĽH trestá družstvo mladších žiakov MHK Dubnica nad Váhom hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku majstrovského stretnutia II. ligy mladších žiakov č. 12070 zo dňa 20.12.2014 družstiev HK Lokomotíva Nové Zámky  –  MHK Dubnica nad Váhom, výsledkom 5:0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK Lokomotíva Nové  Zámky.

Odôvodnenie :

Rozhodcovia stretnutia Peter Bachúrik a Juraj Ondrušek pri kontrole dokladov pred začiatkom uvedeného stretnutia zistili a oznámili zástupcovi družstva hostí , že  ich hráč č. 10  Viktor Danylenko  č. RP 30138,      nar. 13.8.2001 nemá   doklad - formulár o návšteve školy / 7. triedy bez prepadnutia /, nakoľko podľa dátumu narodenia spadá do vekovej kategórie starších žiakov – nemôže nastúpiť na stretnutie . Vzhľadom k tomu, že družstvo MHK Dubnica nad Váhom pricestovalo na stretnutie s 10 hráčmi a s 1 brankárom, družstvo MHK Dubnica nad Váhom nebolo schopné nastúpiť na stretnutie   v minimálnom počte t.j. 10       hráčov a 1 brankár - nedodržanie ustanovenia čl. 40 SP SZĽH. Stretnutie sa odohralo ako priateľské.

 

b) Ukladá MHK Dubnica nad Váhom uhradiť do 24.01. 2015 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014 – 2015, II. Ustanovenia, bod č. 2 za prerokovanie prípadu kontumácie majstrovského stretnutia II. ligy mladších žiakov č. 12070 zo dňa 20.12.2014.

 

 

Poučenie :

Zaplatenie pokút a správnych poplatkov je najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia na účet SsZĽH :

číslo účtu : SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

 

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.

Baltazár   L a c a,   v. r.                                                         Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                               sekretár SsZĽH