Z á p i s   č. 9  /  2 0 1 4 – 2 0 1 5

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH, v Banskej Bystrici dňa 22. 12. 2014

Rozhodnutie : 9 – 1/14 - 15 :

 

a) DK SsZĽH trestá hráča družstva MŠK Púchov Miroslava  Jašeka č. RP 23859 zastavením   činnosti nepodmienečne na 4 / štyri / majstrovské stretnutia podľa DP SZĽH, Príloha 1A, bod 9, písm. a) za  fyzické napádanie hráča HC Lučenec / TH /,  po podaní rúk po ukončení majstrovského stretnutia Orange I. ligy starších žiakov  č. 8249 HC Lučenec  – MŠK Púchov zo dňa 10. 12. 2014.

 

b) DK SsZĽH ukladá MŠK Púchov uhradiť  na SsZĽH do 14.01.2015 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014 / 2015, II. Ustanovenie, bod 3.

 

Za výkon rozhodnutia zodpovedá  MŠK Púchov.

 

Poučenie :

Zaplatenie pokút a správnych poplatkov je najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia na účet SsZĽH.

 

číslo účtu : SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

 

 

 

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo

dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ján  Ď u r a n a,    v. r.                                                           Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                             sekretár  SsZĽH