Z á p i s   č. 8  /  2 0 1 4– 2 0 1 5

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH  v Banskej Bystrici dňa 11. 12. 2014

 

Rozhodnutie č. 8 – 1/14-15 :

a) DK SsZĽH trestá zástupcu družstva HK Levice Slavomíra Nováka zastavením činnosti výkonu zástupcu družstva na 3 majstrovské stretnutia podmienečne na skúšobnú dobu 3 /tri/  mesiace od 06.12.2014 do 06.3.2015 podľa DP SZĽH, Príloha 1A, čl. 8 , písm. a) za nešportové správanie sa / TH / – hrubé protestovanie a kritizovanie hlavného rozhodcu v priebehu majstrovského stretnutia Orange II. ligy starších žiakov č. 12098 zo dňa 05.12.2014 družstiev HK ALTIS Námestovo – HK Levice.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK Levice.

 

b) Ukladá HK Levice uhradiť na SsZĽH do 29.12.2014 poplatok 8,30 € za   prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému zástupcovi družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014/2015.

Rozhodnutie č. 8 – 2/14-15 :

DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Filipovi Tóthovi uhradiť na SsZĽH do 29.12.2014 pokutu vo výške paušálu t.j. 16,00  € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a ) z dôvodu oneskoreného odoslania zápisov z majstrovských stretnutí Orange II. ligy starších žiakov a II. ligy mladších žiakov 11040 / 12040 družstiev HK 91 Senica – MHK Ružomberok zo dňa 16.11.2014, zápisy odoslané 09.12.2014.

Poučenie :

Zaplatenie pokút a správnych poplatkov je najneskoršie do 15 dní od doručenia   rozhodnutia na účet SsZĽH :

 

číslo účtu : SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

 

 

Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

 

Ján  Ď u r a n a,  v. r.                                                            Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                  sekretár  SsZĽH