Z á p i s   č.7  /  2 0 14– 2 0 15

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  04. 12. 2014.

 

Rozhodnutie : č. 7 – 1/14-15 :

a) DK SsZĽH trestá zástupcu družstva HK ALTIS Námestovo  Juraja Šuhaja zastavením   činnosti nepodmienečne vykonávať zástupcu družstva ľadového hokeja v majstrovských a nemajstrovských stretnutiach na 2 /dva/ týždne od 30.11.2014 do 15.12.2014 podľa DP SZĽH, Príloha 1A, ods. 15 z dôvodu, že menovaný zástupca družstva vstúpil do šatne rozhodcov bez predchádzajúceho súhlasu rozhodcov po ukončení majstrovského stretnutia Orange II. ligy starších žiakov  č. 11052 družstiev HK  ALTIS Námestovo -   MHK  Dolný Kubín zo dňa 29.11.2014. .

Za výkon rozhodnutia zodpovedá  HK ALTIS Námestovo.

b) DK SsZĽH ukladá HK ALTIS Námestovo uhradiť do 15.12.2014 na SsZĽH poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému zástupcovi družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014/2015, II. Ustanovenia, bod č. 3.

 

Rozhodnutie : č. 7 – 2/14-15 :

DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Erikovi Pacalajovi uhradiť do 15.12.2014 na SsZĽH pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a) z dôvodu oneskoreného odoslania zápisov z majstrovských stretnutí  I. ligy  mladších žiakov č.  7231 / 6231 družstiev MHA Martin – HC Lučenec zo dňa 22.11.2014, zápisy odoslané dňa 01.12.2014.

Poučenie :

Zaplatenie pokút a správnych poplatkov je najneskoršie do 15 dní od doručenia   rozhodnutia na účet SsZĽH :

 

číslo účtu : SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

 

 

Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej  komisie  SsZĽH  je možné odvolať sa do 15  dní  odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle

DP SZĽH, čl. 31.

 

Ján  Ď u r a n a,    v. r.                                                           Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                sekretár  SsZĽH