Z á p i s   č. 6  /  2 0 1 3– 2 0 1 4

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  27. 11. 2014.

Rozhodnutie : č. 6 – 1/14-15 :

a) DK SsZĽH trestá trénera družstva 6. ročníka HK Brezno Mgr. Petra Turňu podľa DP SZĽH, Príloha 2B, ods. 12 pokutou 15 € za porušenie ustanovenia čl. 49 SP SZĽH a to, že umožnil štart 6 / šiestim / hráčom vekovej kategórie P I v majstrovskom stretnutí I. ligy mladších žiakov č. 6227 družstiev HC Lučenec – HK Brezno zo dňa 17.11.2014.

 

b) DK SsZĽH Ukladá HK Brezno uhradiť na SsZĽH do 15.12.2014 poplatok 8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému trénerovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2013 / 2014, II. Ustanovenie, bod 3.

 

Rozhodnutie : č. 6 – 2/14-15 :

 

DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Martinovi Kurčíkovi uhradiť na SsZĽH do 15.12.2014 pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa Rozpisu súťaží 2014/2015 riadených SsZĽH, strana č. 17, Sadzobník pokút, písm. D, bod č. 1 z dôvodu nedostatočnej kontroly Zápisu o stretnutí pred začiatkom stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6227 družstiev HC Lučenec – HK Brezno zo dňa 17.11.2014, umožnenie štartu v uvedenom stretnutí 6 / šiestim / hráčom HK Brezno vekovej kategórie P I.

 

Rozhodnutie : č. 6 –3/14-15 :

 

DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Romanovi Gálovi uhradiť na SsZĽH do 15.12.2014 pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa Rozpisu súťaží 2014/2015 riadených SsZĽH, strana č. 17, Sadzobník pokút, písm. D, bod č. 1 z dôvodu nedostatočnej kontroly Zápisu o stretnutí pred začiatkom stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6227 družstiev HC Lučenec – HK Brezno zo dňa 17.11.2014, umožnenie štartu v uvedenom stretnutí 6 / šiestim / hráčom HK Brezno vekovej kategórie P I.

 

 

Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej  komisie  SsZĽH  je možné odvolať sa do 15  dní  odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle

DP SZĽH, čl. 31.

 

 

Ján  Ď u r a n a,   v. r.                                                            Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                sekretár  SsZĽH