Zápisnica  č. 3

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa  27.11.2014.

Súťažná komisia SsZĽH :

1. a) Na základe rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu trestá družstvo mladších žiakov / 6. ŠHT / HK Brezno hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6227 zo dňa 17.11.2014 družstiev HC Lučenec – HK Brezno, výsledok 15:1 dosiahnutí na ľadovej ploche zostáva v platnosti v zmysle SP SZĽH, čl. 56 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HC Lučenec z dôvodu, že družstvo HK Brezno nastúpilo na stretnutie so 6 hráčmi kategórie P I : Pavol Černák RP 27619, Oliver Hýbela RP 28347, Tomáš Šarina RP 28423, Oliver Turňa RP 28425, Patrik Melicher RP 28424 a Hugo Lukačovič RP 27600.

 

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Dr. Andrej Výboh, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

 

2. Ukladá HK Brezno uhradiť do 15.12.2014 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2014 – 2015, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6182 zo dňa 17.11.2014 družstiev HC Lučenec – HK Brezno.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie DK SZĽH.

 

3.  Ukladá hokejovým klubom najneskôr do 10.12.2014 nahlásiť na SsZĽH termín usporiadania stretnutí turnajovým systémom pre SDP 4. ročník / platí pre kluby, ktoré k dnešnému dňu termín nenahlásili /.


Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.


Baltazár  L a c a   v. r.                                                              Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                  sekretár SsZĽH