Z á p i s   č. 23 / 2 0 1 2 – 2 0 1 3

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  04. 04. 2013.

 

Rozhodnutie : 01 – 23/12-13:

 

Ukladá MHK Dubnica nad Váhom uhradiť do 18.4.2013 na SsZĽH finančnú zrážku 42,00 € / 2. porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH zo dňa 25.4.2012 za nedodržanie predpísaného počtu hráčov na stretnutie / 15+2 / a porušenie smernice o povinnom striedaní  pre mladších žiakov v majstrovskom stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov  č. 7330 družstiev MsHK Žilina, a.s. – MHK Dubnica nad Váhom zo dňa 27.02.2013. Družstvo MHK Dubnica nad Váhom nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

Rozhodnutie : 02 – 23/12-13:

 

Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 18.4.2013 na SsZĽH finančnú zrážku 21,00 €/ 1. porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH zo dňa 25.4.2012 za nedodržanie predpísaného počtu hráčov na stretnutie / 15+2 / a porušenie smernice o povinnom striedaní pre mladších žiakov v majstrovskom stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 7358 družstiev HK ALTIS Námestovo – MHK Dolný Kubín zo dňa 19.03.2013. Družstvo MHK Dolný Kubín Váhom nastúpilo na stretnutie s 13 hráčmi.

 

Rozhodnutie : 03 – 23/12-13:

 

Ukladá  MHK Dolný Kubín uhradiť do 18.4.2013 na  SsZĽH  finančnú zrážku  83,00 €

/ 20.porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu v majstrovskom stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6353 družstiev HK Brezno - MHK Dolný Kubín zo dňa 23.03.2013. Družstvo MHK Dolný Kubín nastúpilo na stretnutie so 9 hráčmi kategórie P I. : s 9 hráčmi kategórie P I. : Michal Fačko RP 25340, Daniel Zajac RP 27117, Kevin Jendroľ RP 25348, Ľubomír Hojo RP 25341, Matúš Kopilec RP 27118, Denis Plichta RP 25347, Lukáš Sagan RP 24793, Rene Goldschmied RP 26750, Ladislav Kuriš RP 26224.

 

Rozhodnutie : 04 – 23/12-13:

 

Ukladá  MHK Dolný Kubín uhradiť do 18.4.2013 na SsZĽH finančnú zrážku 83,00 €/ 21.porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu v majstrovskom  stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6358 družstiev MHK    Dolný Kubín – MŠK Púchov, s.r.o. zo dňa 20.03.2013. Družstvo MHK Dolný Kubín nastúpilo na stretnutie s 9 hráčmi kategórie P I. : Michal Fačko RP 25340, Matúš Kopilec  RP 27118, Daniel Zajac RP 27117, Kevin Jendroľ RP   25348, Ľubomír Hojo RP 25341, Matúš Kopilec RP 27118, Denis Plichta RP 25347, Lukáš Sagan, Ladislav Kuriš RP 26224.

 

Rozhodnutie : 05 – 23/12-13:

 

Ukladá uhradiť HK 95 Považská Bystrica do 18.4.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 83,00 € / 8. porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH zo dňa 25.4.2012 o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu v majstrovskom stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6352 družstiev HK 95 Považská Bystrica – HC Lučenec zo dňa 23.03.2013 z dôvodu , že družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 12 hráčmi P I : Július Bubela RP 26100, Boris Hrubo RP 25827, Lukáš Urbánek RP 24767, Jaroslav Michalík RP 27727, Peter Mako RP 24768, Sebastián    Martinka RP 26201, Marko Stacha RP 25223, Samuel Mikušík RP 26103,     Juraj Andraško RP 24765, Daniel Ščasník RP 27724, Šimon Latkóczy RP 26240, Filip Kalivoda RP 25829.

 

Rozhodnutie : 06 – 23/12-13:

a) Na základe splnenia podmienok stanovených DP SZĽH, čl. 34 vyhovela žiadosti    hráča HK Žiar nad Hronom Adama Barana č RP 21993, hosťujúceho podľa čl. 10 PP SZĽH v HKm Zvolen, a.s. o zmenu zvyšku nepodmienečného trestu uloženého DK SsZĽH, pod č. Rozhodnutia : 22-1/12-13 zo dňa 28.3.2013 a zmenila ho na podmienečný trest 2 / dva / majstrovské zápasy na skúšobnú dobu 3 mesiace od  03.4.2013 do 07.4.2013 s prerušením do súťažného ročníka 2013 / 2014 - od   01.9.2013 do 23.11.2013 podľa DP SZĽH, čl. 16 a čl. 34.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HKm Zvolen, a.s.

 

b) Ukladá HKm Zvolen, a.s. uhradiť na SsZĽH do 18.4.2013 poplatok 6,70 € za prerokovanie žiadosti o zmenu disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa Rozpisu súťaží  SsZĽH 2012 - 2013, II. Ustanovenia, bod č. 3.

 

 

Rozhodnutie : 07 – 23/12-13:

 

Ukladá rozhodcovi Martinovi Belovi uhradiť do 18.4.2013 na SsZĽH pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a) z dôvodu oneskoreného odoslania zápisov z majstrovských stretnutí Orange I. ligy starších a I. ligy Slovenská sporiteľňa mladších žiakov č. 8345 / 6345 družstiev HKm Zvolen, a.s. – HC ´05 Banská Bystrica zo dňa 16.3.2013, zápisy odoslané dňa 03.4.2013.

 

Rozhodnutie : 08 – 23/12-13:

 

DK SsZĽH na základe písomného vyjadrenia rozhodcu pána Bc. Matúša Gregu k majstrovským stretnutiam Orange I. ligy starších žiakov a Slovenská sporiteľňa   I. ligy mladších žiakov č. 8355/6355 družstiev MHk 32 Liptovský Mikuláš – MHK Ružomberok zo dňa 26.3.2013 predvoláva na disciplinárne konanie :

a) Zapisovateľa stretnutia – pána Ladislava Pidu.

b) Hlavného usporiadateľa stretnutia – pána Jozefa Ludmu.

c) Štatutárneho zástupcu MHk Liptovský Mikuláš – pána Ing. Vlastimila Škanderu.

 

d) Za výkon Rozhodnutia č. 08 - 23/12-13, písm. a), b), c) zodpovedá MHk 32 L. Mikuláš.

 

e) Rozhodcov tohto stretnutia pp. Bc. Matúša Gregu a Andreja Jakubca.

 

f) Predsedu KR SsZĽH – pána Ing. Ľuboša Jakubca.

 

 

Zasadnutie DK SsZĽH sa uskutoční dňa 16.04.2013 o 14,30 hod. v sídle SsZĽH, č. dverí 5, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica.

 

 

Príloha : fotokópia vyjadrenia rozhodcu pána Bc. Matúša Gregu pre pozvaných účastníkov disciplinárneho konania.

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH,  čl. 31.

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                 sekretár  SsZĽH