Z á p i s   č. 22 / 2 0 1 2 – 2 0 1 3

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  28. 03. 2013.

 

Rozhodnutie : 22 – 1/12-13 :

 

a) Trestá hráča HK Žiar nad Hronom Adama Barana č. RP 21993, hosťujúceho podľa čl. 10 PP SZĽH v HKm Zvolen, a.s. zastavením činnosti nepodmienečne na 4 majstrovské stretnutia od 22.03.2013 podľa DP SZĽH, Príloha 1A, bod 9, písm. a) za pokus o kopnutie protihráča v majstrovskom stretnutí Orange I. ligy starších žiakov č. 9350 družstiev

HKm Zvolen, a.s. – MHC Martin dňa 21.3.2013.

 

b) Ukladá HKm Zvolen, a.s. uhradiť na SsZĽH do 12.04.2013 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi v majstrovskom stretnutí č. 9350 podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 / 2013, II. Ustanovenie, bod 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HKm Zvolen, a.s.

 

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                             Drahomír  M y d l o     predseda DK  SsZĽH                                                               sekretár  SsZĽH