Z á p i s   č. 21 / 2 0 1 2 – 2 0 1 3

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  21. 03. 2013.

 

Rozhodnutie : 21 – 1/12-13 :

Ukladá HK Brezno uhradiť do 05.4.2013 na SsZĽH finančnú zrážku 21,00 € / 1. porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH zo dňa 25.4.2012 za nedodržanie predpísaného počtu hráčov na stretnutie / 15+2 /, porušenie Smernice o povinnom striedaní mladších žiakov - 6. ročník v majstrovskom stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6346 družstiev MŠK Púchov, s.r.o – HK Brezno zo dňa 16.03.2013. Družstvo HK Brezno nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

 

Rozhodnutie : 21 – 2/12-13 :

 

Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 05.4.2013 na SsZĽH finančnú zrážku 83,00 € / 10. porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH zo dňa 25.4.2012 za nedodržanie predpísaného počtu hráčov na stretnutie / 15+2 /, porušenie Smernice o povinnom striedaní pre 5. ročník v nemajstrovskom stretnutí SDP 5. ročník č. 5195 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MHK Dubnica nad Váhom zo dňa 10.03.2013. Družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle  DP SZĽH, čl. 31.

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                               sekretár  SsZĽH