Z á p i s   č. 20 / 2 0 1 2– 2 0 1 3

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  14. 03. 2013.

Rozhodnutie : 20 – 1/12-13 :

a) Trestá MHC Martin, a.s. pokutou 20 € v zmysle DP SZĽH, Príloha 2B, ods..12 za porušenie čl. 29, SP SZĽH, z dôvodu neprítomnosti lekára na stretnutí / lekár prišiel po úradnom začiatku stretnutia / Orange I. ligy starších žiakov č. 9339 družstiev MHC Martin, a.s.  – MHK 32 Liptovský Mikuláš zo dňa 09.03.2013.

Termín splatnosti vyrúbanej pokuty je do 31.03.2013.

b) Ukladá MHC Martin, a.s. uhradiť na  SsZĽH do 31.03.2013 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu z dôvodu neprítomnosti lekára na majstrovskom stretnutí Orange I. ligy starších žiakov č. 9339 družstiev  MHC Martin, a.s. – MHK 32 Liptovský Mikuláš zo dňa 09.03.2013 podľa Rozpisu súťaží  SsZĽH 2012 / 2013, II. Ustanovenie , bod 3.

Rozhodnutie : 20 – 2/12-13 :

Ukladá uhradiť MHK 32 Liptovský Mikuláš do 31.03.2013 na SsZĽH finančnú pokutu

21,00  € / 1. porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH zo dňa 25.4.2012 za nedodržanie predpísaného počtu hráčov na stretnutie / 15+2 / a porušenie smernice o povinnom striedaní  pre mladších žiakov v majstrovskom stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 7332 družstiev MHK 32 Liptovský Mikuláš – HC ´05 Banská Bystrica zo dňa 02.03.2013. Družstvo MHK 32 Liptovský Mikuláš nastúpilo na stretnutie s 13 hráčmi.

Rozhodnutie : 20 – 2/12-13 :

Ukladá HKm Zvolen, a.s. Váhom uhradiť do 31.03.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 21,00 € / 1.porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH zo dňa 25.4.2012 za nedodržanie predpísaného počtu hráčov na stretnutie / 15+2 / a porušenie Smernice o povinnom striedaní pre 5. ročník v nemajstrovskom stretnutí SDP 5. ročník č. 5197 družstiev HK ALTIS Námestovo – HKm Zvolen, a.s. zo dňa 10.03.2013. Družstvo HKm Zvolen, a.s. nastúpilo na stretnutie so 14 hráčmi a s 1 brankárom.

 

Rozhodnutie : 20 – 3/12-13 :

Ukladá uhradiť HK 95 Považská Bystrica do 31.03.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 83,00 € / 7 porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH zo dňa 25.4.2012 o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu v    majstrovskom stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6317   družstiev HK 95 Považská Bystrica – HK Brezno zo dňa 08.03.2013 z dôvodu , že   družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 12 hráčmi P I. . Július Bubela RP 26100, Boris Hrubo RP 25827, Lukáš Urbánek RP 24767, Jaroslav Michalík RP 27727, Peter Mako RP 24768, Sebastián Martinka RP 26201, Marko Stacha RP 25223, Samuel Mikušík RP 26103, Juraj Andraško RP 24765, Dominik Markovič RP 25826, Daniel Ščasník RP 27724, Šimon Latkóczy RP 27724 a s 1 hráčom kategórie P II. : Matúš Šimík RP 27722.

 

Rozhodnutie : 20 – 4/12-13 :

Ukladá rozhodcovi Michalovi Mišekovi uhradiť na SsZĽH do 31.03.2013 pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, bod 18, písm. a) z dôvodu zaslania neúplne vypísaného Zápisu zo stretnutí Orange I. ligy starších žiakov č. 9331 družstiev MHC Martin, a.s. - MŠK Púchov, s.r.o. zo dňa 02.03.2013 –  nepodpísaný lekár a hlavný usporiadateľ stretnutia.

 

Rozhodnutie : 20 – 5/12-13 :

a) Trestá zapisovateľa MHC Martin, a.s. Petra Olveckého finančnou pokutou 10 € v zmysle DP SZĽH, čl. 9, písm. a) z dôvodu porušenia SP SZĽH, čl. 41,a nedodržanie – „ Prílohy č. 3 Doplnky pokynov na správne vypisovanie Zápisov – SP SZĽH “ a to : v zápise o stretnutí Orange I. ligy starších žiakov č. 9331 družstiev MHC Martin, a.s. –  MŠK Púchov, s.r.o. dňa 02.03.2013 nie je podpísaný lekár a hlavný usporiadateľ stretnutia.

Termín splatnosti vyrúbanej pokuty je do 31.03.2013.

 

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá MHC Martin.

 

c) Ukladá MHC Martin uhradiť na SsZĽH do 31.03.2013 poplatok 8,30 € za prerokovanie trestu menovanému zapisovateľovi podľa Rozpisu súťaží  SsZĽH 2010-2011, II. Ustanovenia, bod č. 3.

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                            sekretár  SsZĽH