Zápisnica  č. 21

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 21.03.2013.

Súťažná komisia SsZĽH :

1.a) Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry pre mladších  žiakov – 6. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2012 / 2013, str. 81-84, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na majstrovské stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 6. ŠHT / HK Brezno hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6346 zo dňa 16.03.2013 družstiev MŠK Púchov, s.r.o. – HK Brezno výsledkom 5:0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠK Púchov, s.r.o. z dôvodu, že družstvo HK Brezno nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

2. Ukladá HK Brezno uhradiť do 05.4.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6346 družstiev MŠK Púchov, s.r.o. - HK Brezno zo dňa 16.03.2013.

3. Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 05.4.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2 z dôvodu prerokovania prípadu nedodržania Smernice pre povinné striedanie SDP 5. ročník v nemajstrovskom stretnutí č. 5195 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MHK Dubnica nad Váhom zo dňa 10.03.2013. Družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.

 

 

Baltazár   L a c a   v. r.                                                            Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                 sekretár SsZĽH