Zápisnica  č. 20

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 14.03.2013.

Súťažná komisia SsZĽH :

1.a) Za porušenie ustanovenia čl. 29, SP SZĽH trestá družstvo starších žiakov  9. ŠHT / MHC Martin, a.s. hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Orange I. ligy starších žiakov č. 9339 zo dňa 09.03.2013 družstiev MHC Martin, a.s. –  MHK 32 Liptovský Mikuláš výsledkom 0 : 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva  MHk 32 Liptovský Mikuláš, z dôvodu  neprítomnosti  lekára  na stretnutí / lekár prišiel po úradnom začiatku stretnutia /.

b) Zároveň SK SsZĽH odstupuje tento prípad na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH . Mgr. A. Schöber, ved. tréner ŠHT – Mgr. O. Bíreš.

2. Ukladá MHC Martin, a.s uhradiť do 31.03.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Orange I. ligy starších žiakov č. 9339 družstiev MHC Martin, a.s. – MHk 32 Liptovský Mikuláš zo dňa 09.03.2013.

3. Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre povinné striedanie mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2012/2013, str. 85, 86, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na stretnutie, trestá družstvo mladších žiakov / 7. ŠHT / MHk 32 Liptovský Mikuláš hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 7332 zo dňa 02.03.2013 družstiev MHk 32 Liptovský Mikuláš – HC ´05 Banská Bystrica, výsledkom 0 : 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HC Banská Bystrica z dôvodu, že družstvo MHk 32 Liptovský Mikuláš nastúpilo na stretnutie s 13 hráčmi.

Zároveň SK SsZĽH odstupuje tento prípad na doriešenie DK SsZĽH.

4. Ukladá MHk 32 Liptovský Mikuláš uhradiť do 31.03.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2. z    dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 7332 zo dňa 02.03.2013 družstiev MHk 32 Liptovský Mikuláš – HC ´05 Banská Bystrica.

5. a) Ukladá HKm Zvolen, a.s. uhradiť do 31.03.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu nedodržania Smernice pre povinné striedanie 5. ročník č. 5197 družstiev HK ALTIS Námestovo - HKm Zvolen, a.s. zo dňa 10.03.2013. Družstvo HKm Zvolen, a.s. nastúpilo na stretnutie s 14 hráčmi a 1 brankárom.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

6.a) Na základe rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom počte 5 hráčov    kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu trestá družstvá mladších žiakov / 6. ŠHT / HK 95 Považská Bystrica / hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku majstrovského stretnutia    Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6341 zo dňa 08.03.2013 družstiev HK 95 Považská Bystrica - HK Brezno výsledkom 0:5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK Brezno z dôvodu, družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 12 hráčmi kategórie P I. . Július Bubela RP 26100, Boris Hrubo RP 25827, Lukáš Urbánek RP 24767, Jaroslav Michalík RP        27727, Peter Mako RP 24768, Sebastián Martinka RP 26201, Marko Stacha RP 25223, Samuel Mikušík RP 26103, Juraj Andraško RP 24765, Dominik        Markovič RP 25826, Daniel Ščasník RP 27724, Šimon Latkóczy a s 1 hráčom kategórie P II. : Matúš Šimík RP 27722.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

 

7.) Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 31.03.2013 na SsZĽH poplatok  6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2 za prerokovanie prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6341 zo dňa 08.03.2013.

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní   odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP   SZĽH, čl. 66.

 

 

Baltazár   L a c a   v. r.                                                            Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                 sekretár SsZĽH