Z á p i s   č. 18 / 2 0 1 2 – 2 0 1 3

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  04. 03. 2013.

 

Rozhodnutie : 18 – 1/12-13 :

Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 20.03.2013 na SsZĽH poplatok 83,00 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 4, za prerokovanie prípadu zavineného nedostavenie sa družstva starších žiakov HK 95 Považská Bystrica na majstrovské stretnutie Orange I. liga č. 8322 družstiev HC Lučenec – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 23.02.2013.

Rozhodnutie : 18 – 2/12-13 :

Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 20.03.2013 na SsZĽH poplatok 83,00 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 4, za prerokovanie prípadu zavineného nedostavenie sa družstva mladších žiakov HK 95 Považská Bystrica na majstrovské stretnutie I. liga Slovenská sporiteľňa č. 6322 družstiev HC Lučenec – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 23.02.2013.

 

Rozhodnutie : č. 18 - 3/12-13:

Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 20.03.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 83,00 € / 8. porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH zo dňa   25.4.2012 za nedodržanie predpísaného počtu hráčov na stretnutie / 15+2 / a porušenie Smernice o povinnom striedaní pre 5. ročník v nemajstrovskom stretnutí SDP 5. ročník č. 5161 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MsHK Žilina, a.s. zo dňa 25.02.2013. Družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

Rozhodnutie : č. 18 - 4/12-13:

 

Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 20.03.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 83,00 € / 9. porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH zo dňa   25.4.2012 za nedodržanie predpísaného počtu hráčov na stretnutie / 15+2 / a porušenie Smernice o povinnom striedaní pre 5. ročník v nemajstrovskom stretnutí SDP 5. ročník č. 5178 družstiev MŠK Púchov, s.r.o. - HK 95 Považská Bystrica zo dňa 24.02.2013. Družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 13 hráčmi a s 1 brankárom.

Rozhodnutie : č. 18 - 5/12-13 :

 

Ukladá MHK Dubnica nad Váhom uhradiť do 20.03.2013 na SsZĽH finančnú

pokutu 21,00 € / 1.porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH zo dňa 25.4.2012 za nedodržanie predpísaného počtu hráčov na stretnutie / 15+2 / a porušenie Smernice o povinnom striedaní pre 5. ročník v nemajstrovskom stretnutí SDP 5. ročník majstrovskom stretnutí č. 5180 družstiev MHK Dubnica nad Váhom – MHC Martin, a.s. zo dňa 24.02.2013. Družstvo MHK Dubnica nad Váhom nastúpilo na stretnutie so 14 hráčmi.

 

 

Rozhodnutie : 18 – 6/12-13 :

 

a) Trestá hráča HC ´05 Banská Bystrica Samuela Trvalca č. RP 22859 zastavením    činnosti nepodmienečne na 3 majstrovské stretnutia od 28.02.2013 za urážky na adresu rozhodcu v priebehu majstrovského stretnutia Orange I. ligy starších   žiakov 8327 družstiev MHC Martin, a.s.  - HC ´05 Banská Bystrica zo dňa 27.02.2013, podľa DP SZĽH, Príloha 1A, bod 8, písm. a).

 

b) Ukladá HC ´05 Banská Bystrica uhradiť na SsZĽH do 20.03.2013 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2009 / 2010, II. Ustanovenie, bod 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HC ´05 Banská Bystrica.

Rozhodnutie : 18 – 7/12-13:

 

Ukladá  MHK Dolný Kubín uhradiť do 20.03.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 83,00 € / 17.porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom  počte 5 hráčov kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu v majstrovskom stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6323 družstiev MHK Dolný Kubín – HK Brezno zo dňa 23.02.2013. Družstvo MHK Dolný Kubín nastúpilo na stretnutie so 7 hráčmi kategórie P I. : Kevin Jendroľ RP 25348, Denis Plichta RP 25347, Lukáš Sagan RP 24793, Rene Goldschmied RP 26750, Michal Fačko RP 25340, Ladislav Kuriš RP 26224, Matúš Kopilec RP 27118 a s 3 hráčmi kategórie P II. - Dominik Huba RP 26221, Michal Kopičák RP 27299, Miroslav Papán RP 26218.

 

Rozhodnutie : 18 – 8/12-13 :

Ukladá rozhodcovi Lukášovi Vlčekovi uhradiť do 20.03.2013 na SsZĽH pokutu       vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a) z dôvodu, že ako hlavný rozhodca predčasne ukončil majstrovské stretnutia Orange I. ligy starších žiakov č. 9324 zo dňa 23.02.2013 družstiev HK Brezno – MHK Dolný Kubín v čase 59,48, ktoré bolo v rozpore s čl. 44, písm. f), bod 4 SP SZĽH – družstvo MHK Dolný Kubín napriek zraneniu jedného hráča a vylúčenia troch hráčov bolo schopné postaviť na ľad hrajúcu zostavu ( najmenej štyroch hráčov  alebo troch hráčov a jedného brankára ).

 

Rozhodnutie : 18 – 9/12-13 :

Ukladá rozhodcovi Karolovi Kosecovi uhradiť do 20.03.2013 na SsZĽH pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a) z dôvodu oneskoreného odoslania zápisov z majstrovských stretnutí Orange I. ligy starších a I. ligy Slovenská sporiteľňa mladších žiakov č. 8317 / 6317 družstiev – HK 95 Považská Bystrica – MHK Dolný Kubín zo dňa 16.02.2013, zápisy odoslané dňa 24.02.2013.

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                               sekretár  SsZĽH