Zápisnica  č. 18

zo  zasadnutia  súťažnej  komisie  SsZĽH  v  Banskej  Bystrici  dňa  04.03.2013.

Súťažná komisia SsZĽH :

1.a) V zmysle čl. 46 SP SZĽH rozhodla o predčasne ukončenom majstrovskom stretnutí Orange I. ligy starších žiakov č. 9324 družstiev HK Brezno – MHK Dolný Kubín zo dňa 24.02.2013 v čase 59,48 hlavným rozhodcom stretnutia pánom Lukášom Vlčkom, ponechať výsledok stretnutia v čase ukončenia stretnutia t.j. 5:0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK Brezno.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

2.a) Za porušenie ustanovení čl. 30, písm. a) SP SZĽH trestá družstvo starších žiakov / 8. ŠHT / HK 95 Považská Bystrica hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), čl. 53, písm. b) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Orange I. ligy starších žiakov č. 8322 zo dňa 23.02.2013 družstiev HC Lučenec - HK 95 Považská Bystrica výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HC Lučenec z dôvodu zavineného nedostavenie sa družstva HK 95 Považská Bystrica na stretnutie.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

3. Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 20.03.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2. z  dôvodu prerokovania prípadu zavineného nedostavenie sa družstva HK 95 Považská Bystrica na majstrovské stretnutie č. 8322 dňa 23.02.2013.

4.a) Za porušenie ustanovení čl. 30, písm. a) SP SZĽH trestá družstvo mladších   žiakov / 6. ŠHT / HK 95 Považská Bystrica hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), čl. 53, písm. b) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6322 zo dňa 23.02.2013 družstiev HC Lučenec - HK 95 Považská Bystrica výsledkom 5 : 0    a priznaním 2 bodov v prospech družstva HC Lučenec z dôvodu zavineného nedostavenie sa družstva HK 95 Považská Bystrica na stretnutie.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

5. Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 20.03.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2 z dôvodu prerokovania prípadu zavineného nedostavenie sa družstva HK 95 Považská Bystrica na majstrovské stretnutie č. 6322 dňa 23.02.2013.

6. a) Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 20.03.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2 z dôvodu prerokovania prípadu nedodržania Smernice pre povinné striedanie SDP 5. ročník v nemajstrovskom stretnutí č. 5161 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MsHK Žilina, a.s. zo dňa 25.02.2013. Družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

7. a) Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 20.03.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2 z dôvodu prerokovania prípadu nedodržania Smernice pre povinné striedanie SDP 5. ročník v nemajstrovskom stretnutí č. 5178 družstiev MŠK Púchov, s.r.o. – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 24.02.2013. Družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 13 hráčmi a s 1 brankárom.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

8. a) Ukladá MHK Dubnica nad Váhom uhradiť do 20.03.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2 z dôvodu prerokovania prípadu nedodržania Smernice pre povinné striedanie SDP 5. ročník v nemajstrovskom stretnutí č. 5180 družstiev MHK Dubnica nad Váhom – MHC Martin, a.s. zo dňa 24.02.2013. Družstvo MHK Dubnica nad Váhom nastúpilo na stretnutie so 14 hráčmi.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

9. a) Trestá MŠHK – mládež Prievidza, n.o. finančnou pokutou 10 € v zmysle DP SZĽH SZĽH, Príloha 2 B, bod 12 z dôvodu porušenia SP SZĽH," Príloha č.3 – Doplnky pokynov na správne vypisovanie Zápisov " , z dôvodu odmietnutia podpísania Zápisu o stretnutí zástupcom družstva Jurajom Gogom po ukončení nemajstrovského stretnutia SDP 5. ročník č. 5203 družstiev MHK Dubnica nad Váhom - MŠHK – mládež Prievidza, n. o. zo dňa 28.02.2013.

Termín splatnosti vyrúbanej pokuty je do 20.03.2013. Za výkon rozhodnutia zodpovedá MŠHK – mládež Prievidza, n.o..

b) Ukladá MŠHK – mládež Prievidza, n.o uhradiť na SsZĽH do 25.03.2013 poplatok 8,30 € za prerokovanie uloženia disciplinárneho trestu menovanému zástupcovi družstva podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012-2013, II. Ustanovenia, bod č. 3.

10. a) Na základe rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu trestá družstvo mladších žiakov / 6. ŠHT / MHK Dolný Kubín hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku majstrovského stretnutia Slovenská  sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6323 zo dňa 23.02.2013 družstiev MHK Dolný Kubín – HK Brezno výsledkom 0:5 a  priznaním 2 bodov v prospech družstva HK Brezno z dôvodu, že družstvo MHK Dolný Kubína nastúpilo na    stretnutie so 7 hráčmi kategórie P I. : Kevin Jendroľ RP 25348, Denis Plichta RP 25347, Lukáš Sagan RP 24793, Rene Goldschmied RP 26750, Michal Fačko   RP 25340, Ladislav Kuriš RP 26224, Matúš Kopilec RP 27118 a s 3 hráčmi kategórie P II. - Dominik Huba RP 26221, Michal Kopičák RP 27299, Miroslav Papán RP 26218.

b) Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

c) Na vedomie MO SZĽH – Mgr. A. Schöber, ved. tr. ŠHT stred – Mgr. O. Bíreš.

11.) Ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť do 20.03.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2 za prerokovanie prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6323 zo dňa 23.02.2013.

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní   odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP   SZĽH, čl. 66.

 

 

Baltazár   L a c a   v. r.                                                            Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                 sekretár SsZĽH