Z á p i s   č. 16 / 2 0 1 2– 2 0 1 3

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  14. 02. 2013.

Rozhodnutie : 16 – 1/12-13:

Ukladá rozhodcovi Erikovi Pacalajovi uhradiť do 28.02.2013 na SsZĽH pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a) z dôvodu   oneskoreného dostavenie sa na majstrovské stretnutie Orange I. ligy starších žiakov č. 8307 zo dňa 09.02.2013 / začiatok stretnutia 09,40 hod. / družstiev MHK Ružomberok – HKm Zvolen, a.s..

Rozhodnutie : 16 – 2/12-13:

Ukladá rozhodcovi Michalovi Kováčikovi uhradiť do 28.02.2013 na SsZĽH pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a) z dôvodu oneskoreného dostavenie sa na majstrovské stretnutie Orange I. ligy starších   žiakov č. 8307 zo dňa 09.02.2013 / začiatok stretnutia 09,40 hod. / družstiev MHK Ružomberok – HKm Zvolen, a.s..

 

Rozhodnutie: 16 – 3/12-13 :

a) Trestá trénera HK 95 Považská Bystrica Michala Belicu finančnou pokutou 20 € v zmysle DP SZĽH, čl. 9, písm. a ) s prihliadnutím na čl. 14, písm. d ) DP   SZĽH z dôvodu urážky rozhodcu, následného vykázania z hráčskej lavice a nepodpísania zápisu o stretnutí po ukončení majstrovského stretnutia Orange I. ligy starších žiakov č. 8311 zo dňa 09.02.2013 družstiev HK Brezno – HK 95 Považská Bystrica. Splatnosť pokuty je do 28.02.2013.

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK 95 Považská Bystrica.

 

Rozhodnutie : 16 – 4/12-13

Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 28.02.2013 na SsZĽH poplatok 8,30 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 3 za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu trénerovi HK 95 Považská Bystrica Michalovi Belicovi.

Rozhodnutie : 16 – 5/12-13

a) Trestá zástupcu družstva HK 95 Považská Bystrica Petra Urbáneka finančnou pokutou 10 € v zmysle DP SZĽH, čl. 9, písm. a ) z dôvodu odmietnutia podpísať zápis o stretnutí – nedodržanie SP SZĽH, Príloha č. 3 Doplnky pokynov na správne vypisovanie Zápisov, po ukončení majstrovského stretnutia Orange I. ligy starších žiakov č. 8311 zo dňa 09.02.2013 družstiev   HK Brezno – HK 95 Považská Bystrica. Splatnosť pokuty je do 28.02.2013.

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK 95 Považská Bystrica.

 

Rozhodnutie : 16 – 6/12-13

Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 14.02.2013 na SsZĽH poplatok 8,30 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 3 za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu zástupcovi družstva HK 95 Považská Bystrica Petrovi Urbánekovi.

Rozhodnutie : 16 – 7/12-13

Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 28.02.2013 na SsZĽH pokutu 10 € podľa DP SZĽH, Príloha 2 B, ods. 13, nezáujem klubu o prerokovanie disciplinárnych prípadov z majstrovského stretnutia Orange I. ligy starších žiakov č. 8311 zo dňa 09.02.2013 družstiev HK Brezno – HK 95 Považská Bystrica,  nedodržanie čl. 26, DP SZĽH.

Splatnosť pokuty je do 28.02.2013.

 

Rozhodnutie: 16 – 8/12-13:

Ukladá uhradiť HK 95 Považská Bystrica do 28.02.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 83,00 € / 3. porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH zo dňa 25.4.2012 za nedodržanie predpísaného počtu hráčov na stretnutie / 15+2 / a porušenie smernice o    povinnom striedaní  pre mladších žiakov v majstrovskom stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6311 družstiev HK Brezno– HK 95 Považská Bystrica zo dňa 09.02.2013. Družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 13 hráčmi hráčmi z toho bolo 11 hráčov kategórie P I. a to : Boris Hrubo RP 25827, Lukáš Urbánek RP 24767, Jaroslav Michalík RP 27727, Peter Mako RP 24768, Sebastián Martinka RP             26201, Július Bubela RP 26100, Marko Stacha RP 25223, Samuel Mikušík RP 26103, Dominik Markovič RP 25826, Šimon Latkóczy RP 26240, Daniel Ščasník RP 27724.

 

Rozhodnutie: 16 – 9/12-13:

a) Trestá trénera MHK Dubnica nad Váhom Romana Chatrnúcha napomenutím v zmysle DP SZĽH, čl. 4, ods. č. 1, písm. a ), z dôvodu urážky hlavného rozhodcu a následného vykázania z hráčskej lavice v majstrovskom stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č.7305 zo dňa 02.02.2013 družstiev HK Brezno – MHK Dubnica nad Váhom.

 

b) Ukladá MHK Dubnica nad Váhom uhradiť na SsZĽH do 28.02.2013 poplatok disciplinárnej komisie 8,30 € za prerokovanie udelenia trestu trénerovi Romanovi Chatrnúchovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 - 2013, II. Ustanovenia, bod č.3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá MHK Dubnica nad Váhom.

 

Rozhodnutie: 16 – 10/12-13:

Ukladá rozhodcovi Erikovi Pacalajovi uhradiť do 28.02.2013 na SsZĽH pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a) z dôvodu odoslania neúplného vyplneného zápisu z majstrovského stretnutia Orange I. ligy starších   žiakov č. 8296 družstiev MsHK Žilina, a.s. – HKm Zvolen, a.s. zo dňa 26.01.2013 – nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia.

 

Rozhodnutie : 16 – 11/12-13

Ukladá rozhodcovi Michalovi Kováčikovi uhradiť do 28.02.2013 na SsZĽH pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a) z dôvodu odoslania neúplného vyplneného zápisu z majstrovského stretnutia Orange I. ligy starších žiakov č. 8296 družstiev MsHK Žilina, a.s. – HKm Zvolen, a.s. zo dňa 26.01.2013 – nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia.

Rozhodnutie : 16 – 12/12-13

a) Trestá zapisovateľku MsHK Žilina, a.s. pani Radoslavu Vicenovú finančnou pokutou 10,00 € v zmysle DP SZĽH, čl. 9, písm. a) z dôvodu porušenia SP SZĽH, čl. 41, písm. a) a to tým, že v Zápise o stretnutí majstrovského stretnutia Orange I. ligy starších žiakov č. 8296 družstiev MsHK Žilina, a.s. – HKm Zvolen, a.s. zo dňa 26.01.2013, nie je podpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia.

Termín úhrady pokuty je do 28.02.2013.

b) Za výkon rozhodnutia zodpovedá MsHK Žilina, a.s..

 

c) Ukladá MsHK Žilina, a.s. uhradiť na SsZĽH do 28.02.2013 poplatok disciplinárnej komisie 8,30 € za prerokovanie prípadu udelenia trestu zapisovateľke pani Radoslave Vicenovej podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 - 2013,   II. Ustanovenia, bod č. 3.

 

Rozhodnutie : 13 – 2/12-13 :

Ukladá  MHK Dolný Kubín uhradiť do 07.02.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 83,00 € / 13.porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH o štarte v maximálnom počte 5 hráčov kategórie P I. a mladších za vyššiu kategóriu v majstrovskom stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6305 družstiev HC  - MHK Dolný Kubín zo dňa 19.01.2013. Družstvo MHK Dolný Kubín nastúpilo na stretnutie so so 8 hráčmi P I. : Michal Fačko RP 25340, Ladislav Kuriš RP 26224 Rene Goldschmied RP 26750, Denis Plichta RP 25347, Miroslav Papán RP 26218, Ľubomír Hojo RP 25341, Daniel Zajac RP 27117, Dominik Huba RP 26221.

 

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo  dňa  doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                 Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                    sekretár  SsZĽH