Z á p i s   č. 15 / 2 0 1 2– 2 0 1 3

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  07.02.2013.

 

Rozhodnutie : 15 – 1/12-13 :

Ukladá MsHK – mládež Prievidza uhradiť do 21.02.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 21,00 € / 1. porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH zo dňa   25.4.2012 za nedodržanie predpísaného počtu hráčov na stretnutie / 15+2 / a porušenie smernice o povinnom striedaní pre 5. ročník v stretnutí  majstrovskom stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 7229 družstiev HK Brezno - MsHK – mládež Prievidza zo dňa 26.01.2013. Družstvo  MsHK – mládež Prievidza nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

 

Rozhodnutie: 15 – 2/12-13 :

Ukladá rozhodcovi Mgr. Mariánovi Znakovi uhradiť na SsZĽH do 21.02.2013 pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, bod 18, písm. a), z dôvodu oneskoreného dostavenie sa na majstrovské stretnutie Orange I. ligy starších žiakov č. 9304 zo dňa 02.02.2013 družstiev HK ALTIS Námestovo – MsHK  Žilina, a.s..

 

Rozhodnutie: 15 – 3/12-13 :

Ukladá rozhodcovi Milanovi Florekovi uhradiť na SsZĽH do 21.02.2013  pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, bod 18, písm. a), z dôvodu nedostatočnej kontroly / počtu hráčov / pred zahájením majstrovského stretnutie Orange I. ligy starších žiakov č. 9304 zo dňa 02.02.2013 družstiev HK ALTIS Námestovo – MsHK Žilina, a.s.. Menovaný rozhodca zahájil stretnutie sám, nepočkal na druhého rozhodcu, ktorý sa nachádzal v kabíne rozhodcov.

 

Rozhodnutie: 15 – 4/12-13 :

Ukladá rozhodcovi Erikovi Pacalajovi uhradiť do 21.02.2013 na SsZĽH pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, čl. 18, písm. a) z dôvodu oneskoreného odoslania zápisov z majstrovských stretnutí Orange I. ligy starších a I. ligy Slovenská sporiteľňa mladších žiakov č. 8299 / 6299 družstiev MsHK Žilina, a.s. – HKm Zvolen, a.s. zo dňa 26.01.2013, zápisy odoslané dňa 07.02.2013.

 

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle  DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                 Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                 sekretár  SsZĽH