Zápisnica  č. 15

 

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa  07.02.2013.

Súťažná komisia SsZĽH :

1.   Na základe zápisu zo stretnutia, Orange I. ligy starších žiakov č. 9304 zo dňa 02.02.2013 družstiev HK ALTIS Námestovo – MsHK Žilina, a.s., písomného vyjadrenia rozhodcu stretnutia pána Mgr. Mariána Znaka ponecháva výsledok 1 : 20 dosiahnutí na ľadovej ploche s priznaním 2 bodov v prospech družstva MsHK Žilina, a. s..

Zároveň SK SsZĽH odstupuje tento prípad na doriešenie DK SsZĽH.

 

2.   Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre povinné striedanie mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2012/2013, str. 85, 86, za edodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na stretnutie, trestá družstvo mladších žiakov / 7. ŠHT / MŠHK – mládež Prievidza hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl. 56 SP SZĽH    vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 7299 zo dňa 26.01.2013 družstiev HK Brezno - MŠHK mládež   Prievidza, výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK Brezno z dôvodu, že družstvo MŠHK – mládež Prievidza nastúpilo na stretnutie   s 1 brankárom.

Zároveň SK SsZĽH odstupuje tento prípad na doriešenie DK SsZĽH.

 

3.   Ukladá MŠHK – mládež Prievidza uhradiť do 21.02.2013 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2012 – 2013, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 7299 zo dňa 26.01.2013 družstiev HK Brezno - MŠHK mládež Prievidza.

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní   odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP   SZĽH, čl. 66.

Baltazár   L a c a   v. r.                                                            Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                 sekretár SsZĽH