Z á p i s n i c a   č. 12 / 1 /  2 0 1 2– 2 0 1 3

 

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 11. 01. 2013.

Rozhodnutie : č. 12/1 – 1/12-13:

Zrušila rozhodnutie uvedené v Zápisnici č. 12 zo dňa 09.01.2013 pod č. 12 - 1/12-13.

Zároveň sa ospravedlňuje MŠK Púchov, s.r.o. za chybné rozhodnutie.

 


Rozhodnutie : č. 12/1 – 2/12-13:

Ukladá uhradiť HK 95 Považská Bystrica do 27.01.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 21,00  € / 1. porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH zo dňa 25.4.2012 za nedodržanie predpísaného počtu hráčov na stretnutie / 15+2 / a porušenie smernice o povinnom striedaní  pre mladších žiakov v majstrovskom stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6274 družstiev MŠK Púchov, s.r.o. – HK 95 Považská Bystrica zo   dňa 22.12.2012. Družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo  na stretnutie s 13 hráčmi.

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej  komisie SsZĽH  je  možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle  DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda  DK  SsZĽH                                                               sekretár SsZĽH

Aktualizované ( Piatok, 11 Január 2013 10:29)