Z á p i s n i c a   č. 12  /  2 0 1 2– 2 0 1 3

 

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 09. 01. 2013.

Rozhodnutie : č. 12 – 1/12-13:

Ukladá MŠK Púchov, s.r.o. uhradiť do 27.01.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 21,00 € / 1. porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH zo dňa 25.4.2012 za nedodržanie predpísaného počtu hráčov na stretnutie / 15+2 / a porušenie smernice o povinnom striedaní  pre mladších žiakov v majstrovskom stretnutí Slovenská sporiteľňa I. ligy mladších žiakov č. 6274 družstiev MŠK Púchov, s.r.o. – HK 95 Považská Bystrica zo dňa 06.01.2013. Družstvo MŠK Púchov, s.r.o. nastúpilo na stretnutie s 13 hráčmi.

 

Rozhodnutie : č. 12 – 2/12-13:

Ukladá MŠK Púchov, s.r.o. uhradiť do 24.01.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 21,00 € / 1. porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH zo dňa 25.4.2012 za nedodržanie predpísaného počtu hráčov na stretnutie / 15+2 / a porušenie smernice o povinnom striedaní pre 5. ročník v nemajstrovskom stretnutí SDP 5. ročník č. 5115 družstiev MŠK Púchov, s.r.o. – MHK Martin zo dňa 21.12.2012. Družstvo MŠK Púchov, s.r.o.nastúpilo na stretnutie so 14 hráčmi.

 

Rozhodnutie : č. 12 – 3/12-13:

Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 24.01.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 83,00 € / 6. porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH zo dňa 25.4.2012 za nedodržanie predpísaného počtu hráčov na stretnutie / 15+2 / a porušenie smernice o povinnom striedaní pre 5. ročník v nemajstrovskom stretnutí SDP 5. ročník č. 5116 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MŠHK – mládež Prievidza zo dňa 21.12.2012. Družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

 

Rozhodnutie : č. 12 – 4/12-13:

Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť do 24.01.2013 na SsZĽH finančnú pokutu 83,00 € / 7. porušenie / v zmysle rozhodnutia KM SZĽH zo dňa 25.4.2012 za nedodržanie predpísaného počtu hráčov na stretnutie / 15+2 / a porušenie smernice o povinnom striedaní pre 5. ročník v nemajstrovskom stretnutí SDP 5. ročník č. 5122 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MŠK Púchov, s.r.o. zo dňa   06.01.2013. Družstvo HK 95 Považská Bystrica nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.


Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa  do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle  DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda  DK  SsZĽH                                                                sekretár SsZĽH