Z á p i s   č. 17 / 2 0 1 1– 2 0 1 2

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  29. 03. 2012.

 

17 – 1/11-12 : Rozhodnutie:

Trestá MHC Martin, a.s. pokutou 20 € v zmysle DP SZĽH, Príloha 2B, ods. 12, za  porušenie  čl.  29,  písm.  d)  SP SZĽH,  z  dôvodu  neprítomnosti  lekára na  stretnutí  I.  ligy starších žiakov č. 8356 družstiev MHC Martin – MHK Dubnica nad Váhom zo dňa 24.03.2012.

Termín splatnosti vyrúbanej pokuty je do 16.04.2012.

17 – 2/11-12 : Rozhodnutie :

a) Trestá hráča HK Brezno Jakuba Lauka č. RP 20749 finančnou pokutou 6,70 € podľa čl. 9, písm. a) a čl. 36, písm. h) DP SZĽH, po obdržaní 5 VT  v poslednom súťažnom stretnutí.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK Brezno.

 

b) Ukladá HK Brezno uhradiť na SsZĽH do 16.04.2012 poplatok 6,70 € za  prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 / 2012, II. Ustanovenie, bod 3.

 

 

17 – 3/11-12 : Rozhodnutie :

a) Ukladá MHK Ružomberok uhradiť do 16 04. 2012 na SsZĽH pokutu 83,00 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 4. za     zavinené nedostavenie sa a nenastúpenie na nemajstrovské stretnutie SDP 5.          ročník č. 5040 družstiev HKM Rimavská Sobota - MHK Ružomberok dňa   02.10 2011.

 

b) Ukladá MHK Ružomberok uhradiť do 16.04.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € za  prerokovanie  prípadu nenastúpenia na nemajstrovské stretnutie č. 5040 SDP            5. ročník  podľa  Rozpisu súťaží  SsZĽH  2011 / 2012, II. Ustanovenia, bod  č 3.

 

17 – 4/11-12 : Rozhodnutie :

Ukladá rozhodcovi Adamovi Galdíkovi uhradiť na SsZĽH do 16.04.2012      pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, bod 18, písm. a) z dôvodu oneskoreného zaslania Zápisu zo stretnutia SDP 5. ročník č.5214 hraného dňa   18.03.2012 družstiev HKM Rimavská Sobota – HC ´05 Banská Bystrica.     Zápis odoslaný 27.03.2012.

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle  DP SZĽH, čl. 31.

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                 Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                     sekretár  SsZĽH