Z á p i s   č. 16 / 2 0 1 1– 2 0 1 2

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  22. 03. 2012.

16 – 1/11-12: Rozhodnutie:

a) Trestá zapisovateľa MHK Ružomberok Romana Liptáka finančnou pokutou 10 € v zmysle DP SZĽH, čl. 9,  písm. a) z dôvodu porušenia SP SZĽH, čl. 41, písm. a) a   nedodržanie ustanovenia - „ Príloha č. 3 k SP SZĽH, Doplnky pokynov na    správne vypisovanie Zápisov, “ z dôvodu odovzdania nedostatočne  vyplneného zápisu o stretnutí, v zápise nevyplnené údaje v tabuľkách brankári a výmena brankárov, 3. tretina v sumáre nesúhlasí s počtom strelených gólov, neoznačené posty hráčov, SDP 5 ročník č. 5213 družstiev MHK Ružomberok – HKm Zvolen hraného dňa 18.03.2012.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá MHK Ružomberok.

b) Ukladá MHK Ružomberok uhradiť na SsZĽH do 11.04.2012 poplatok 8,30 € za prerokovanie trestu zapisovateľovi Romanovi Liptákovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011-2012, II. Ustanovenia, bod č. 3.

16 – 2/11-12: Rozhodnutie:

Ukladá rozhodcovi Tomášovi Pethövi uhradiť na SsZĽH do 11.04.2012 pokutu vo  výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, bod 18, písm. a), z dôvodu zaslania  zápisu o stretnutí na SsZĽH po nedostatočnej kontrole zápisu po ukončení  stretnutia SDP 5 č. 5213 družstiev MHK Ružomberok – HKm Zvolen zo dňa  18.03.2012, nevyplnené údaje v tabuľkách brankári a výmena brankárov, 3. tretina v sumáre nesúhlasí s počtom strelených gólov, neoznačené posty hráčov, neuvedený  dôvod preškrtnutia / v zápise sa nemôže škrtať / hráča hostí č.1 - porušenie  SP SZĽH , čl. 44 , písm. e) a „ Prílohy č. 3 k SP SZĽH, Doplnky pokynov na  správne vypisovanie Zápisov.“

16 – 3/11-12: Rozhodnutie:

Ukladá rozhodcovi Michalovi Mesárošovi uhradiť na SsZĽH do 11.04.2012 pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, bod 18, písm. a), z dôvodu zaslania zápisu o stretnutí na SsZĽH po nedostatočnej kontrole zápisu po ukončení  stretnutia SDP 5 č. 5213 družstiev MHK Ružomberok – HKm Zvolen zo dňa  18.03.2012, nevyplnené údaje v tabuľkách brankári a výmena brankárov, 3. tretina v sumáre nesúhlasí s počtom strelených gólov, neoznačené posty hráčov, neuvedený  dôvod preškrtnutia / v zápise sa nemôže škrtať / hráča hostí č.1 - porušenie  SP SZĽH, čl. 44, písm. e) a „ Prílohy č. 3 k SP SZĽH, Doplnky pokynov na správne vypisovanie Zápisov.“

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní  odo  dňa  doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH,  čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                 Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                     sekretár  SsZĽH