Zápisnica  č. 17

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 29.03.2012.

Súťažná komisia SsZĽH :

1.   Za porušenie ustanovenia čl. 29, písm. d) SP SZĽH trestá družstvo I. ligy starších žiakov / 8. ŠHT / MHC Martin, a.s. hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl.56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy starších  žiakov č. 8356 zo dňa 24.03.2012 družstiev MHC Martin – MHK Dubnica nad   Váhom výsledkom 0 : 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MHK Dubnica nad Váhom, z dôvodu neprítomnosti lekára na stretnutí.

Zároveň SK SsZĽH odstupuje tento prípad na doriešenie DK SsZĽH.

2.   Ukladá MHC Martin, a.s. uhradiť do 16.04.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu   kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy starších žiakov č. 8356  družstiev  MHC Martin – MHK  Dubnica nad Váhom zo dňa 24.03.2012.

3.   Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre povinné striedanie mladších žiakov – 6. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 81 - 84, za   nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na  stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 6. ŠHT / MŠHK – mládež   Prievidza hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl. 56 SP SZĽH    vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6330 zo      dňa 15.03.2012 družstiev MŠHK mládež Prievidza, výsledok 14 : 4 dosiahnutý na ľadovej ploche zostáva v zmysle čl. 56 SP SZĽH a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK 95 Považská Bystrica z dôvodu, že družstvo MŠHK – mládež        Prievidza nastúpilo na stretnutie s 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

4.    Ukladá MŠHK – mládež Prievidza uhradiť do 16.04.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z  dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6330 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MŠHK mládež  Prievidza zo dňa 15.03.2012.

5.   Stretnutie SDP 5. ročník č. 5204 družstiev zo dňa 11.03.2012 družstiev MsHK Žilina - HK Púchov , družstvo HK Púchov nastúpilo na stretnutie so 14 hráčmi a 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

6.   Stretnutie SDP 5. ročník č. 5213 družstiev zo dňa 18.03.2012 družstiev  MHK Ružomberok – HKm Zvolen , družstvo HKm Zvolen nastúpilo na  stretnutie s 1 brankárom.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní   odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP   SZĽH, čl. 66.

Baltazár   L a c a   v. r.                                                            Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                 sekretár SsZĽH