Z á p i s   č. 15 / 2 0 1 1– 2 0 1 2

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa  15. 03. 2012.

15 – 1/11-12: Rozhodnutie:

a) Trestá zapisovateľa MŠHK – mládež Prievidza Ing. Milana Šagáta finančnou pokutou  10  € v  zmysle DP SZĽH, čl. 9,  písm. a)  z  dôvodu  porušenia SP SZĽH, čl. 41, písm. a) a nedodržanie ustanovenia - „ Príloha č. 3 k SP SZĽH, Doplnky pokynov na správne vypisovanie Zápisov “, z dôvodu odovzdania nedostatočne  vyplneného zápisu o stretnutí, zápis nepodpísaný lekárom stretnutia a zástupcom družstva hostí po ukončení stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6348 družstiev HK Púchov – MŠHK – mládež Prievidza hraného dňa 09.03.2012 na zimnom štadióne v Prievidzi.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá MŠHK – mládež Prievidza.

b) Ukladá MŠHK – mládež Prievidza uhradiť na SsZĽH do 29.03.2012 poplatok  8,30 € za prerokovanie trestu zapisovateľovi Ing. Milanovi Šagátovi podľa Rozpisu  súťaží SsZĽH 2011-2012, II. Ustanovenia, bod č. 3.

 

15 – 2/11-12: Rozhodnutie:

Ukladá rozhodcovi Ivanovi Ottovi uhradiť na SsZĽH do 29.03.2012 pokutu vo  výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, bod 18, písm. a), z dôvodu zaslania  zápisu o stretnutí na SsZĽH po nedostatočnej kontrole zápisu č. 6348 po ukončení  stretnutia družstiev HK Púchov – MŠHK – mládež Prievidza zo dňa 09.03.2012 / nepodpísaný lekár stretnutia a zástupca družstva hostí / - porušenie  SP SZĽH, čl. 44, písm. e).

 

15 – 3/11-12: Rozhodnutie:

Ukladá rozhodcovi Adriánovi Pastorekovi uhradiť na SsZĽH do 29.03.2012 pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, bod 18, písm. a), z dôvodu zaslania  zápisu o stretnutí na SsZĽH po nedostatočnej kontrole zápisu č. 6348 po ukončení  stretnutia družstiev HK Púchov – MŠHK – mládež Prievidza zo dňa   09.03.2012 / nepodpísaný lekár stretnutia a zástupca družstva hostí / - porušenie  SP SZĽH, čl. 44, písm. e).

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle  DP SZĽH, čl. 31.

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                 Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                     sekretár  SsZĽH