Z á p i s   č. 14  /  2 0 1 1– 2 0 1 2

zo  zasadnutia Disciplinárnej  komisie  SsZĽH  v  Banskej  Bystrici  dňa  08. 03. 2012.

 

 

14- – 1/11-12: Rozhodnutie:

a) Trestá hráča MHC Martin Mateja Murína č. RP 21229 zastavením  činnosti nepodmienečne  na  1 majstrovské stretnutia po obdržaní 5 VT podľa DP SZĽH, čl. 36/c.

Menovaný  hráč  nenastúpi  v majstrovskom  stretnutí I. ligy  starších  žiakov č.9345 družstiev HKM Zvolen – MHC Martin dňa 10.03.2012.

b) Ukladá MHC Martin uhradiť na SsZĽH do 23.03.2012 poplatok 6,70 € za  prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému  hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

 

14 – 2/11-12: Rozhodnutie :

a) Trestá hráča HKM Zvolen Adama Ďarmatiho č. RP 22199 zastavením  činnosti  nepodmienečne  na  1 majstrovské stretnutia po obdržaní 5 VT podľa DP SZĽH, čl. 36/c.

Menovaný  hráč  nenastúpi  v majstrovskom  stretnutí I. ligy  starších  žiakov  č.9345 družstiev HKM Zvolen – MHC Martin dňa 10.03.2012.

b) Ukladá HKM Zvolen uhradiť na SsZĽH do 23.03.2012 poplatok 6,70 € za  prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému  hráčovi podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2010 / 2011, II. Ustanovenie, bod 3.

 

14 – 3/11-12: Rozhodnutie :

a) Ukladá HK Brezno uhradiť do 23.02.2012 na SsZĽH pokutu 83,00 € podľa  Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 4. za zavinené  nedostavenie sa a nenastúpenie na majstrovské stretnutie I. ligy starších žiakov č. 8359 družstiev HK Púchov - HK Brezno zo dňa 07.03.2012 podľa  Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenie, bod. č.4.

b) Ukladá HK Brezno uhradiť do 23.02.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu nedostavenie sa a nenastúpenie na majstrovské stretnutie č. 8359 družstiev HK Púchov – HK Brezno zo dňa 07.03.2012 podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 - 2012, II. Ustanovenia, bod č 3.

 

14 – 4/11-12: Rozhodnutie :

a) Ukladá HK Brezno uhradiť do 23.02.2012 na SsZĽH pokutu 83,00 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 4. za zavinené  nedostavenie sa a nenastúpenie na majstrovské stretnutie I. ligy mladších žiakov č. 6359 družstiev HK Púchov - HK Brezno zo dňa 07.03.2012 podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenie, bod. č.4.

b) Ukladá HK Brezno uhradiť do 23.02.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu nedostavenie sa a nenastúpenie na majstrovské stretnutie č. 6359 družstiev HK Púchov – HK Brezno zo dňa 07.03.2012 podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 - 2012, II. Ustanovenia, bod č 3.

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                                 sekretár  SsZĽH