Zápisnica  č. 16

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH  v  Banskej  Bystrici  dňa 08.03.2012.

Súťažná komisia SsZĽH  :

1.   Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre výkon pravidiel hry mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85,86, za  nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na     stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / HK Púchov hracími  dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného  výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č.7359 zo dňa 07.03.2012 družstiev  HK Brezno – HK Púchov, výsledok 11 : 5 dosiahnutý na ľadovej ploche zostáva v   zmysle čl. 56 SP SZĽH a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK Brezno z  dôvodu, že družstvo HK Púchov nastúpilo na stretnutie s 14 hráčmi.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

2.   Ukladá HK Púchov uhradiť do 23.03.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa  Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. z dôvodu prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7359 družstiev HK Brezno – HK Púchov zo dňa 07.03.2012.

3.   Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre povinné striedanie  mladších žiakov – 6. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 81 až 86, za         nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na  stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 6. ŠHT / MHK Dubnica nad  Váhom / hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH  vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6339 zo dňa  03.03.2012  družstiev  MsHK  Žilina – MHK  Dubnica  nad  Váhom, výsledok

11 : 0 dosiahnutý na ľadovej ploche zostáva v zmysle čl. 56 SP SZĽH a priznaním  2 bodov v prospech družstva MsHK Žilina z dôvodu, že družstvo MHK Dubnica nad Váhom nastúpilo na stretnutie s 11 hráčmi.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

4.   Ukladá MHK Dubnica nad Váhom uhradiť do 23.03.2012 na SsZĽH poplatok   6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. za  prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov  č. 6359 družstiev  MsHK  Žilina – MHK  Dubnica  nad  Váhom zo dňa 03.03.2012.

5.   Za porušenie ustanovení čl. 53, písm. b) SP SZĽH trestá družstvo I. ligy starších žiakov / 8. ŠHT / HK Brezno hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl. 56  SP SZĽH  vyhlásením  kontumačného  výsledku  stretnutia  I.  ligy  starších  žiakov č. 8359 zo dňa 07.03.2012 družstiev HK Púchov – HK Brezno 5 : 0  a priznaním 2   bodov v prospech družstva HK Púchov z dôvodu zavineného nedostavenie sa a nenastúpenie družstva HK Brezno na uvedené stretnutie.

Zároveň SK SsZĽH odstupuje tento prípad na disciplinárne doriešenie DK SsZĽH.

6.   Ukladá HK Brezno uhradiť do 23.03. 2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa  Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. za prerokovanie prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 8359 zo dňa  07.03.2012 HK Púchov – HK Brezno.

7.   Za porušenie ustanovení čl. 53, písm. b) SP SZĽH trestá družstvo I. ligy mladších  žiakov / 6. ŠHT / HK Brezno hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl. 56  SP SZĽH  vyhlásením  kontumačného  výsledku  stretnutia  I. ligy  mladších žiakov

č. 6359 zo dňa 07.03.2012 družstiev HK Púchov – HK Brezno 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK Púchov z dôvodu zavineného nedostavenie sa a nenastúpenie družstva HK Brezno na uvedené stretnutie.

Zároveň SK SsZĽH odstupuje tento prípad na disciplinárne doriešenie DK SsZĽH.

8.   Ukladá HK Brezno uhradiť do 23.03.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu   súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. za prerokovanie prípadu          kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6359 zo dňa   07.03.2012 HK Púchov – HK Brezno.

9.  Stretnutie SDP 5. ročník č. 5195 zo dňa 04.03.2012 družstiev HK 95 Považská  Bystrica – MHK Dubnica nad Váhom, družstvo MHK Dubnica nad Váhom  nastúpilo na stretnutie s 11 hráčmi.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia  na  Výkonný  výbor  SsZĽH,  v zmysle SP SZĽH, čl. 66.

 

Baltazár   L a c a   v. r.                                                                Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                     sekretár SsZĽH

Aktualizované ( Piatok, 09 Marec 2012 13:35)