Z á p i s   č. 13  /  2 0 1 1– 2 0 1 2

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 02. 03. 2012.

 

13- – 1/11-12: Rozhodnutie:

a) Trestá hráča MHC Martin Adama Themára č. RP 21230 zastavením činnosti  nepodmienečne na 1 majstrovské stretnutia po obdržaní 5 VT podľa  DP SZĽH, čl. 36/c.

Menovaný hráč nenastúpi v majstrovskom stretnutí I. ligy starších žiakov  č. 9337  družstiev MHC Martin – MHK 32 Liptovský Mikuláš dňa  03.03.2012.

b) Ukladá MHC Martin uhradiť na SsZĽH do 21.03.2012 poplatok 6,70 € za  prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi  podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 / 2012, II. Ustanovenie, bod 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá MHC Martin.

 

13 – 2/11-12: Rozhodnutie :

a) Trestá hráča HK Púchov Mareka Mičudu č. RP 20247 zastavením činnosti  nepodmienečne na 1 majstrovské stretnutia po obdržaní 5 VT podľa  DP SZĽH, čl. 36/c.

Menovaný hráč nenastúpil v majstrovskom stretnutí I. ligy starších žiakov č. 9340 družstiev HK Púchov – HC Lučenec dňa 28.02.2012.

b) Ukladá HK Púchov uhradiť na SsZĽH do 21.03.2012 poplatok 6,70 € za  prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému hráčovi  podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 / 2012, II. Ustanovenie, bod 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK Púchov.

 

13 – 3/11-12: Rozhodnutie :

a) Trestá funkcionára klubu pána Tibora Paksiho podľa DP SZĽH, ods. 1, písm. a)  napomenutím, z dôvodu obdržania TH v majstrovskom stretnutí I. ligy starších  žiakov č. 9328 družstiev MHC Martin – MHK Dubnica nad Váhom dňa    18.02.2012.

b) Ukladá MHK Dubnica nad Váhom uhradiť na SsZĽH do 21.03.2012 poplatok  8,30 € za prerokovanie prípadu uloženia disciplinárneho trestu menovanému  funkcionárovi klubu podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 / 2012, II. Ustanovenie, bod 3.

 

Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej  komisie  SsZĽH  je  možné  odvolať  sa  do  15  dní  odo  dňa  doručenia  rozhodnutia   na  Výkonný  výbor  SsZĽH  v zmysle

DP SZĽH, čl. 31.

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                 Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                     sekretár  SsZĽH