Zápisnica  č. 15

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH  v  Banskej  Bystrici  dňa 02.03.2012.

Súťažná komisia SsZĽH  :

 

1.   Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre povinné striedanie mladších žiakov – 7. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 85, 86, za  nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na  stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 7. ŠHT / HK Brezno / hracími  dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného  výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7329 zo dňa 18.02.2012 družstiev  HK Púchov – HK Brezno výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK Púchov z dôvodu, že družstvo HK Brezno nastúpilo na stretnutie  so 14 hráčmi.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

2.   Ukladá HK Brezno uhradiť do 21.03.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. za prerokovania prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7329  družstiev HK Púchov – HK Brezno zo dňa 18.02.2012.

3.  Za porušenie ustanovení čl. 28, písm. b) SP SZĽH trestá družstvo I. ligy mladších  žiakov HC ´05 Banská Bystrica hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a  čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších  žiakov č. 6333 zo dňa 25.02.2012 družstiev HC ´05 Banská Bystrica –  MHC Martin 0 : 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MHC Martin pre nespôsobilosť hracej plochy –zatekanie vody na ľadovú plochu.

4.  Ukladá HC ´05 Banská Bystrica uhradiť do 21.03.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu kontumácie stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6333 podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2.

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní   odo   dňa   doručenia   rozhodnutia  na  Výkonný  výbor  S s Z Ľ H,  v  zmysle

SP SZĽH, čl. 66.

 

Baltazár   L a c a   v. r.                                                                Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                     sekretár SsZĽH