Z á p i s   č. 12  /  2 0 1 1 – 2 0 1 2

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 23. 02. 2012.

 

 

12- – 1/11-12: Rozhodnutie:

a) Ukladá HK Púchov uhradiť do 12.03.2012 na SsZĽH pokutu 83,00 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 4. za zavinené   nedostavenie sa a nenastúpenie na majstrovské stretnutie I. ligy starších žiakov č. 8329 družstiev HK Brezno – HK Púchov zo dňa 18.02.2012 podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenie, bod. č.4.

b) Ukladá HK Púchov uhradiť do 12.03.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu nedostavenie sa a nenastúpenie na majstrovské stretnutie č. 8329 družstiev HK Brezno – HK Púchov zo dňa 18.02.2012 podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 - 2012, II. Ustanovenia, bod č 3.

12 – 2/11-12: Rozhodnutie :

a) Na základe splnenia podmienok stanovených DP SZĽH, čl. 34 vyhovela žiadosti hráča HK Brezno Lukáša Libicu č. RP 23151 o zmenu zvyšku nepodmienečného trestu uloženého DK SsZĽH, pod č. Rozhodnutia : 11-1/11-12 zo dňa 02.12.2012 a zmenila ho na podmienečný trest 3 / tri / majstrovské stretnutia na skúšobnú dobu 3 mesiace od 20.02.2012 do 24.03.2012, s prerušením do 19.10.2012 v súťažnom ročníku 2012/2013.

b) Ukladá HK Brezno uhradiť na SsZĽH do 12.03.2012 poplatok 6,70 € za prerokovanie žiadosti o zmenu disciplinárneho trestu menovanému hráčovi  podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 - 2012, II. Ustanovenia, bod č. 3.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá HK Brezno.

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do15  dní odo dňa doručenia rozhodnutia na  Výkonný výbor SsZĽH  v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                 Drahomír  M y d l o

predseda DK  SsZĽH                                                     sekretár  SsZĽH