Zápisnica  č. 14

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 23.02.2012.

Súťažná komisia SsZĽH :

 

1. Za porušenie ustanovení čl. 53, písm. b) SP SZĽH trestá družstvo I. ligy starších žiakov HK Púchov hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy starších žiakov č. 8329 zo dňa 18.02.2012 družstiev HK Brezno – HK Púchov 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK Brezno z dôvodu zavineného nedostavenie sa a nenastúpenie družstva HK Púchov na uvedené  stretnutie.

Zároveň  SK  SsZĽH  odstupuje  tento  prípad  na  disciplinárne  doriešenie  DK  SsZĽH.

2.  Ukladá HK  Púchov uhradiť do 12.03.2012 na SsZĽH  poplatok  6,70 € za prerokovanie prípadu kontumácie stretnutia I. ligy starších žiakov č. 8329 podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2.

3.  Na základe nesplnenia podmienky stanovenej v Smernici pre povinné striedanie mladších žiakov – 6. ŠHT uvedených v Rozpise SZĽH 2011/2012, str. 81 - 84, za nedodržanie nastúpenia predpísaného počtu hráčov ( 15 hráčov a 2 brankári ) na stretnutie, trestá družstvo I. ligy mladších žiakov / 6. ŠHT - HK Púchov / hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a), a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6329 zo dňa 18.02.2012 družstiev HK Brezno – HK Púchov výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK Brezno z dôvodu, že družstvo HK Púchov nastúpilo na stretnutie s 12 hráčmi.

Tento prípad odstupuje SK SsZĽH na doriešenie MO SZĽH.

4.  Ukladá HK Púchov uhradiť do 12.03.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu kontumácie stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6329 podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2.

 

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní odo

dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH, v zmysle SP SZĽH, čl. 66.

 

 

Baltazár   L a c a   v. r.                                                       Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                             sekretár SsZĽH