Zápisnica  č. 11

zo zasadnutia súťažnej komisie  SsZĽH v Banskej  Bystrici dňa 02.02.2012.

Súťažná komisia SsZĽH

1. Za porušenie ustanovenia čl. 53, písm. d) SP SZĽH trestá družstvo I. ligy mladších žiakov HK Brezno hracími dôsledkami v zmysle čl. 52, písm. a) a čl. 56 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7312 zo dňa 28.01.2012 družstiev HK 95 Považská Bystrica – HK Brezno, výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK 95 Považská Bystrica pre neoprávnený štart hráča HK Brezno Júliusa Švantnera č. RP 23156 v uvedenom stretnutí po obdržaní  5 VT.

 

2. Ukladá HK Brezno uhradiť do 17.02. 2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 2. za prerokovanie prípadu kontumácie majstrovského stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 7312 zo dňa 28.01.2012 HK 95 Považská Bystrica – HK Brezno.

Zároveň SK SsZĽH odstupuje tento prípad na disciplinárne doriešenie DK SsZĽH.

 

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať sa do 15 dní  odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle SP SZĽH, čl. 66.


Baltazár   L a c a   v. r.                                                           Drahomír  M y d l o

predseda SK SsZĽH                                                                 sekretár SsZĽH