Z á p i s n i c a   č. 10  /  2 0 1 1– 2 0 1 2

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Banskej Bystrici dňa 26. 01. 2011.

10 – 1/11-12 : Rozhodnutie :

Ukladá rozhodcovi Ivanovi Palugovi uhradiť na SsZĽH do 13.02.2012 pokutu vo  výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, bod 18, písm. a) z dôvodu oneskoreného zaslania Zápisu zo stretnutia SDP 5. ročník č. 5134 družstiev MHK Dolný Kubín – HC ´05 Banská Bystrica hraného dňa 08.01.2012. Zápis odoslaný dňa 16.01.2012.

 

10 – 2/11-12 : Rozhodnutie :

a) Trestá HK 95 Považská Bystrica podľa DP SZĽH, Príloha 2 B, bod č. 12, pokutou 10 € za nedodržanie nariadenia SK SsZĽH, uverejneného v Delegačnom  liste č. 5/2011-2012 zo dňa 03.01.2012 o povinnosti odohrať stretnutia 19. kola dňa  22.01.2012 : 3 x 18 minút čistého času a čas povinného striedania 45 sekúnd čistého času. Stretnutie SDP 5. ročníkov č. 5146 družstiev HK 95 Považská Bystrica –  MHC Martin dňa 22.01.2012 odohrali I. tretinu : 20 minút čistého času  a 1 minútové striedanie.

 

b) Ukladá HK 95 Považská Bystrica uhradiť na SsZĽH do 13.02.2012 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu nedodržanie nariadenia SK SsZĽH, uverejneného v Delegačnom liste č. 5/2011-2012 zo dňa 03.01.2012 o povinnosti odohrať stretnutia  19. kola dňa 22.01.2012 : 3 x 18 minút čistého času a čas povinného striedania 45  sekúnd čistého času, podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 / 2012, II. Ustanovenie, bod 3.

10 – 3/11-12: Rozhodnutie :

a) Trestá MHC Martin podľa DP SZĽH, Príloha 2 B, bod č. 12, pokutou 10 € za  nedodržanie nariadenia SK SsZĽH, uverejneného v Delegačnom liste č. 5/2011 - 2012 zo dňa 03.01.2012 o povinnosti odohrať stretnutia 19. kola dňa 22.01.2012 :   3 x 18 minút čistého času a čas povinného striedania 45 sekúnd čistého času. Stretnutie SDP 5. ročníkov č. 5146 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MHC Martin dňa 22.01.2012 odohrali I. tretinu : 20 minút čistého času a 1 minútové striedanie.

 

b) Ukladá MHC Martin uhradiť na SsZĽH do 13.02.2012 poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu nedodržanie nariadenia SK SsZĽH, uverejneného v  Delegačnom liste č. 5/2011-2012 zo dňa 03.01.2012 o povinnosti odohrať stretnutia 19. kola dňa 22.01.2012 : 3 x 18 minút čistého času a čas povinného striedania 45  sekúnd čistého času, podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 / 2012, II. Ustanovenie, bod 3.

10 – 4/11-12: Rozhodnutie :

Ukladá rozhodcovi Lukášovi Peterkovi uhradiť na SsZĽH do 13.02.2012 pokutu vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, bod 18, písm. a) z dôvodu nedodržanie nariadenia SK SsZĽH, uverejneného v Delegačnom liste č. 5/2011-2012 zo dňa 03.01.2012 o povinnosti odohrať stretnutia 19. kola dňa 22.01.2012 : 3 x 18 minút čistého času a čas povinného striedania 45 sekúnd čistého času. Stretnutie SDP 5. ročníkov č. 5146 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MHC Martin dňa  22.01.2012  odohrali  I.  tretinu  : 20  minút  čistého času  a 1  minútové  striedanie.

 

10 – 5/11-12: Rozhodnutie :

Ukladá rozhodcovi Michalovi Samekovi uhradiť na SsZĽH do 13.02.2012 pokutu  vo výške paušálu t.j. 16,60 € podľa DP SZĽH, bod 18, písm. a) z dôvodu nedodržanie nariadenia SK SsZĽH, uverejneného v Delegačnom liste č. 5/2011 - 2012 zo dňa 03.01.2012 o povinnosti odohrať stretnutia 19. kola dňa 22.01.2012 :  3 x 18 minút čistého času a čas povinného striedania 45 sekúnd čistého času. Stretnutie SDP 5. ročníkov č. 5146 družstiev HK 95 Považská Bystrica – MHC  Martin dňa 22.01.2012 odohrali I. tretinu : 20 minút čistého času a 1 minutové striedanie.

 

10 – 6/11-12: Rozhodnutie :

a) Ukladá HC Lučenec uhradiť do 13.02.2012 na SsZĽH pokutu 83,00 € podľa  Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenia, bod č. 4. za zavinené  nedostavenie sa a nenastúpenie na majstrovské stretnutie I. ligy starších žiakov č. 9304 družstiev HK 95 Považská Bystrica – HC Lučenec zo dňa 21.01.2012 podľa  Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 – 2012, II. Ustanovenie, bod. č.4.

b) Ukladá HC Lučenec uhradiť do 13.02.2012 na SsZĽH poplatok 6,70 € za prerokovanie prípadu nedostavenie sa a nenastúpenie na majstrovské stretnutie   č.9304 družstiev HK 95 Považská Bystrica – HC Lučenec zo dňa 21.01.2012 podľa Rozpisu súťaží SsZĽH 2011 - 2012, II. Ustanovenia, bod č 3.

 

Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle DP SZĽH, čl. 31.

 

Ján  Ď u r a n a    v. r.                                                             Drahomír  M y d l o

predseda  DK  SsZĽH                                                                  sekretár SsZĽH